Licytacja 873/13 z dnia 2018/10/17

Kategoria - Nieruchomość - Grunty, działki

Działka pod Warszawą

  • nr księgi wieczystej: WA1P/00079993/8
  • suma oszacowana: 598000
  • kwota wywołania: -25% 448500,00
  • wadium: 59800,00
  • postęp: 5980,00
  • data i godzina licytacji: 2018/10/17 15:00

Powiadom na przed końcem licytacji.

{"files":[{"name":"google-map_1538662489.png","size":175992,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3256\/google-map_1538662489.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3256\/thumbnail\/google-map_1538662489.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=google-map_1538662489.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"}]}

Pobierz
w pliku PDF
Zadaj
pytanie

Lokalizacja miejsca , w którym odbędzie się licytacja

Sąd Rejonowy, Józefa Ignacego Kraszewskiego, Pruszków, Polska

Lokalizacja licytowanego przedmiotu

Wolica, Polska

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Pruszkowie
Dorota Kozanecka
Kancelaria Komornicza, Kraszewskiego 11, Pruszków, 05-800 Pruszków
tel. 227286888 / fax. 227286888
Sygnatura: Km 873/13


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Pruszkowie Dorota Kozanecka na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 17-10-2018 o godz. 15:00 w budynku Sądu Rejonowego w Pruszkowie z siedzibą przy ul. Kraszewskiego 22, 05-800 Pruszków, pokój IV, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości będącej wspólną własnością dłużników: (…), położonej przy działka nr ew 647/5, obręb Wolica ,Wolica, 05-830 Nadarzyn, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Pruszkowie prowadzi księgę wieczystą o numerze WA1P/00079993/8.


Suma oszacowania wynosi 598 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 448 500,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 59 800,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP SA V . Warszawa 13 10201055 0000 9702 0024 2180.


Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:30 do godz. 15:30 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Pruszkowie mieszczącym się pod adresem: ul. Kraszewskiego 22, Pruszków, 05-800 Pruszków.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Zadaj pytanie o przedmiot

Treść
Podaj email: