Licytacja 438/15 z dnia 2018/10/12

Kategoria - Nieruchomość - Garaż

Działka w okolicy Zamościa

  • nr księgi wieczystej: ZA1Z/00105053/8
  • suma oszacowana: 100530
  • kwota wywołania: -25% 75398,00
  • wadium: 10053,00
  • postęp: 1006,00
  • data i godzina licytacji: 2018/10/12 09:25

Powiadom na przed końcem licytacji.

{"files":[{"name":"google-map_1538663076.png","size":167308,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3257\/google-map_1538663076.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3257\/thumbnail\/google-map_1538663076.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=google-map_1538663076.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"}]}

Pobierz
w pliku PDF
Zadaj
pytanie

Lokalizacja miejsca , w którym odbędzie się licytacja

Sąd Rejonowy, Prymasa Stefana Wyszyńskiego, Zamość, Polska

Lokalizacja licytowanego przedmiotu

22-335 Rożki, Polska

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Zamościu
Tomasz Góra
Kancelaria Komornicza, Józefa Piłsudskiego 33, Zamość, 22-400 Zamość
tel. 84 627 98 50 / fax.
Sygnatura: Km 438/15
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zamościu na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 12-10-2018 o godz. 09:25 w budynku Sądu Rejonowego w Zamościu z siedzibą przy Wyszyńskiego 11, 22-400 Zamość, pokój 31, odbędzie się pierwsza licytacja:


- nieruchomości należącej do dłużnika: (…), położonej przy , 22-335 Rożki, dla której Sąd Rejonowy w Zamościu Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze ZA1Z/00105053/8.


Suma oszacowania wynosi 4 930,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 3 697,50 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 493,00 zł.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 16:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Zamościu mieszczącym się pod adresem: Wyszyńskiego 11, Zamość, 22-400 Zamość.


- nieruchomości należącej do dłużnika: (…), położonej przy , 22-335 Rożki, dla której Sąd Rejonowy w Zamościu Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze ZA1Z/00105053/8.


Suma oszacowania wynosi 95 600,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 71 700,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 9 560,00 zł.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 16:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Zamościu mieszczącym się pod adresem: Wyszyńskiego 11, Zamość, 22-400 Zamość.


Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Pekao II Oddział w Lublinie 04 1240 2496 1111 0010 4384 4523 .


Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Zadaj pytanie o przedmiot

Treść
Podaj email: