Licytacja 1694/17 z dnia 2018/10/24

Kategoria - Nieruchomość - Grunty, działki

Zabudowana działka pod Strzleinem

  • nr księgi wieczystej: WR1T/00030232/2
  • suma oszacowana: 104000
  • kwota wywołania: -25% 78000,00
  • wadium: 10400,00
  • postęp: 1040,00
  • data i godzina licytacji: 2018/10/24 09:30

Powiadom na przed końcem licytacji.

{"files":[{"name":"11.png","size":775813,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3259\/11.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3259\/thumbnail\/11.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=11.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"Screen Shot 2018-10-15 at 12.19.56.png","size":841693,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3259\/Screen%20Shot%202018-10-15%20at%2012.19.56.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3259\/thumbnail\/Screen%20Shot%202018-10-15%20at%2012.19.56.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Screen%20Shot%202018-10-15%20at%2012.19.56.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"google-map_1538736153.png","size":157512,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3259\/google-map_1538736153.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3259\/thumbnail\/google-map_1538736153.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=google-map_1538736153.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"}]}

Pobierz
w pliku PDF
Zadaj
pytanie

Lokalizacja miejsca , w którym odbędzie się licytacja

Sąd Rejonowy, Bolka I Świdnickiego, Strzelin, Polska

Lokalizacja licytowanego przedmiotu

Sarby, Polska

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Strzelinie Jan Heród na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 24-10-2018 o godz. 09:30 w budynku Sądu Rejonowego w Strzelinie z siedzibą przy Bolka I Świdnickiego 7, 57-100 Strzelin, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej przy ,Sarby, 57-130 Przeworno, dla której SĄD REJONOWY STRZELIN V WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze WR1T/00030232/2.

Opis nieruchomości:

- działki gruntu rolnego nr 93 o powierzchni 1400 m 2 - działka gruntu nr 132/1 o pow. 3600 m 2, zabudowana - budynku mieszkalnego o powierzchni użytkowej 100,52 m2 - budynku gospodarczego o powierzchni 80 m2
Suma oszacowania wynosi 104 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 78 000,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 10 400,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BZ WBK S.A. 41109024310000000616000148.


Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 00:00 do godz. 00:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów.

 

Zadaj pytanie o przedmiot

Treść
Podaj email: