Licytacja 2245/15 z dnia 2018/10/15

Kategoria - Nieruchomość - Grunty, działki

Niezabudowana działka pod Kartuzami

  • nr księgi wieczystej: GD1R/00054776/6
  • suma oszacowana: 71900
  • kwota wywołania: -25% 53925,00
  • wadium: 7190,00
  • postęp: 719,00
  • data i godzina licytacji: 2018/10/15 12:30

Powiadom na przed końcem licytacji.

{"files":[{"name":"Zrzut ekranu 2018-10-09 o 10.06.26.jpg","size":141366,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3268\/Zrzut%20ekranu%202018-10-09%20o%2010.06.26.jpg","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3268\/thumbnail\/Zrzut%20ekranu%202018-10-09%20o%2010.06.26.jpg","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Zrzut%20ekranu%202018-10-09%20o%2010.06.26.jpg&_method=DELETE","deleteType":"POST"}]}

Pobierz
w pliku PDF
Zadaj
pytanie

Lokalizacja miejsca , w którym odbędzie się licytacja

Sąd Rejonowy, Kościuszki, Kartuzy, Polska

Lokalizacja licytowanego przedmiotu

Somonino, Polska

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Kartuzach
Andrzej Styś
Kancelaria Komornicza w Kartuzach
83-300 Kartuzy ul. Przy Torach I
tel. (58) 681-29-14
KM 2245/15


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW 54776


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kartuzach Andrzej Styś na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 15-10-2018r. o godz. 12:30 w budynku Sądu Rejonowego w Kartuzach mającego siedzibę przy ul. Kościuszki 26 w sali nr 9A, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 457/6 o powierzchni 1381 m2, położoną w miejscowości Somonino obręb nr 14; działka jest przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, z bezpośrednim dostępem do drogi publicznej; położonej: Somonino, dla której Sąd Rejonowy w Kartuzach V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 54776 NKW: GD1R/00054776/6


Suma oszacowania wynosi 71 900,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 53 925,00 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 7 190,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
PKO BP SA O. Centrum w Kartuzach 81 10201866 0000 1602 0002 6542 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.


Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.


W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.10:00 do godz.14:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione4,dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności

Zadaj pytanie o przedmiot

Treść
Podaj email: