Licytacja 841/17 z dnia 2018/10/11

Kategoria - Nieruchomość - Grunty, działki

Działka z domem w Szczecinie

  • nr księgi wieczystej: SZ1S/00054962/6
  • suma oszacowana: 540800
  • kwota wywołania: -25% 405600,00
  • wadium: 54080,00
  • postęp: 5408,00
  • data i godzina licytacji: 2018/10/11 11:00

Powiadom na przed końcem licytacji.

{"files":[{"name":"Zrzut ekranu 2018-10-09 o 10.28.19.jpg","size":160914,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3271\/Zrzut%20ekranu%202018-10-09%20o%2010.28.19.jpg","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3271\/thumbnail\/Zrzut%20ekranu%202018-10-09%20o%2010.28.19.jpg","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Zrzut%20ekranu%202018-10-09%20o%2010.28.19.jpg&_method=DELETE","deleteType":"POST"}]}

Pobierz
w pliku PDF
Zadaj
pytanie

Lokalizacja miejsca , w którym odbędzie się licytacja

plac Żołnierza Polskiego 16, Szczecin, Polska

Lokalizacja licytowanego przedmiotu

Kostrzyńska 20, Szczecin, Polska

Komornik Sądowy (dawniej Rew.II)
przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie Tomasz Zygmański
Kancelaria Komornicza ul. Klonowica 1A, 71-241 Szczecin tel. (91)48-77-551 e-mail: szczecin2@komomik.pl

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW SZ1S/00054962/6


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie Tomasz Zygmański na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 11.10.2018 r. o godz. 11:00 w budynku Sądu Rejonowego Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w. Szczecinie mającego siedzibę przy Pl. Żołnierza Polskiego 16 w sali nr 136, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej: 70-848 Szczecin, Kostrzyńska 20, dla której Sąd Rejonowy Szczecin- Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SZ15/00054962/6


W skład licytowanej nieruchomości wchodzą działki nr 59/1, 59/2, które posiadają kształt regularny, przypominający prostokąt. Na przedmiotowych działkach znajduje się budynek mieszkalny jednorodzinny w zabudowie wolnostojącej i
urządzenia infrastruktury technicznej. Powierzchnia użytkowa budynku mieszkalnego wynosi 412,18 m2. W piwnicy znajdują się następujące pomieszczenia: kotłownia, garaż, pralnia i 4 pomieszczenia gospodarcze. Na parterze znajduje się kuchnia, łazienka, przedpokój oraz 4 pokoje. Na piętrze są 4 pokoje, kuchnia, łazienka, a także przedpokój. Na poddaszu użytkowym są 3 pokoje, łazienka, kuchnia, przedpokój.Standard wykończenia i wyposażenia oraz jakość użytych materiałów znacząco wykracza ponad standardowy.


Suma oszacowania wynosi 540.800,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 405.600,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 54.080,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
Bank Polska Kasa Opieki SA II O. w Szczecinie 52 12403927 1111 0010 4447 2349 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.


Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.


Nieruchomość można oglądać dnia 26.09.2018r. w godz. 10:30-11.00 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o. zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zadaj pytanie o przedmiot

Treść
Podaj email: