Licytacja 120/15 z dnia 2018/10/11

Kategoria - Nieruchomość - Lokal mieszkalny

Lokal mieszkalny położony we Wrocławiu przy, ul. Al. Hallera Józefa

  • nr księgi wieczystej: WR1K/00152365/6
  • suma oszacowana: 294000
  • kwota wywołania: -25% 220500,00
  • wadium: 29400,00
  • postęp: 2940,00
  • data i godzina licytacji: 2018/10/11 11:00

Powiadom na przed końcem licytacji.

{"files":[{"name":"Screen Shot 2018-10-09 at 10.31.01.png","size":504199,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3272\/Screen%20Shot%202018-10-09%20at%2010.31.01.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3272\/thumbnail\/Screen%20Shot%202018-10-09%20at%2010.31.01.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Screen%20Shot%202018-10-09%20at%2010.31.01.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"}]}

Pobierz
w pliku PDF
Zadaj
pytanie

Lokalizacja miejsca , w którym odbędzie się licytacja

Świebodzka 5, Wrocław, Poland

Lokalizacja licytowanego przedmiotu

Wrocław, ul.Al. Hallera Józefa 113/4

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW WR1K/00152365/6
Zastępca odwołanego Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu , Asesor Komorniczy Michał Kaczan na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 11-10-2018r o godz. 11:00 w Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej XI Wydział Cywilny 50-046 Wrocław, ul. Świebodzka 5 w sali nr 105 odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej: 53-201 Wrocław, ul.Al. Hallera Józefa 113/4, dla której Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WR1K/00152365/6. Z własnością lokalu łączy się udział w wysokości 779/10.000 w nieruchomości wspólnej, którą stanowi prawo własności gruntu oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali, objętych księgą wieczystą nr WR1K100062268/8. Lokal mieszkalny nr 4 o powierzchni użytkowej 63,42 m2 składający się z czterech pokoi, kuchni, łazienki oraz przedpokoju. Mieszkanie położone jest na pierwszej kondygnacji (parter) budynku trzykondygnacyjnego.

Suma oszacowania wynosi 294 000,00zł., zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 220 500,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 29 400,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:17 1050 1575 1000 0092 3012 9596 ING Bank Śląski SA O. we Wrocławiu najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. Nieruchomość przed licytacją wolno oglądać dnia 27/09/2018r. od godz.10:00 do godz.10:15, oraz w ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją po uzgodnieniu z komornikiem. Odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego wolno przeglądać w kancelarii komornika ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie s ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zost zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszy egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własnośc

Zadaj pytanie o przedmiot

Treść
Podaj email: