Licytacja 2480/15 z dnia 2018/10/12

Kategoria - Nieruchomość - Ograniczone prawo rzeczowe spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego

Lokal mieszkalny w miejscowości Wola koło Oświęcimia

  • nr księgi wieczystej: KA1P/00044583/7
  • suma oszacowana: 96400
  • kwota wywołania: -25% 72300,00
  • wadium: 9640,00
  • postęp: 964,00
  • data i godzina licytacji: 2018/10/12 08:40

Powiadom na przed końcem licytacji.

{"files":[{"name":"Screen Shot 2018-10-09 at 10.52.23.png","size":836077,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3275\/Screen%20Shot%202018-10-09%20at%2010.52.23.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3275\/thumbnail\/Screen%20Shot%202018-10-09%20at%2010.52.23.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Screen%20Shot%202018-10-09%20at%2010.52.23.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"}]}

Pobierz
w pliku PDF
Zadaj
pytanie

Lokalizacja miejsca , w którym odbędzie się licytacja

Bogedaina 14, Pszczyna, Poland

Lokalizacja licytowanego przedmiotu

Cisowa 5/8, Wola, Poland

OBWIESZCZENIE
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Pszczynie Tomasz Gleń Kancelaria Komornicza w Pszczynie przy ul. Zdrojowej 65 zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 12.10.2018 o godz. 0-3 w Sądzie Rejonowym w Pszczynie przy ul. ks. bp. Bogedaina 14 sala nr 129 odbędzie się: PIERWSZA LICYTACJA spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego położonego w miejscowości Wola, ul. Cisowa 5/8 posiadającego założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Pszczynie nr KA1P/00044583/7.

Na przedmiotowy lokal składają się: 2 pokoje, 1 jadalnia, kuchnia, łazienka, wc , przedpokój, o łącznej powierzchni użytkowej 59,20 m2 W/w prawo oszacowane jest na kwotę: 96.400,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 72.300,00 zł. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. kwotę:9.640,00 zł. Rękojmia może być wpłacona gotówką w kancelarii komornika najpóźniej na dzień przed rozpoczęciem licytacji tub na konto komornika nr.: 40 1050 1315 1000 0090 6906 0797, przy czym kwota rękojmi winna znajdować się na rachunku bankowym komornika najpóźniej na dzień przed rozpoczęciem licytacji. Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Nieruchomość tą można oglądać codziennie od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia a dłużnicy winni umożliwić wgląd na teren posesji zainteresowanym w dniach od 27.09.2018 do 11.10.2018 w godz. od 8,00 do 16,00 z wyiatkiem dni wolnych. W terminie dwóch tygodni przed licytacją akta niniejszej sprawy wraz z operatem szacunkowym przedmiotowej nieruchomości będą udostępnione do wglądu w Wydziale I Cywilnym Sądu Rejonowego w Pszczynie w sprawie o sygn. I Co 1629/17 .

Zgodnie z przepisem art. 976§1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć : dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji oraz osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.
Osoby fizyczne nabywające nieruchomość do majątku wspólnego oraz osoby prawne powinny przedłożyć stosowne pełnomocnictwo do zakupu nieruchomości.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.
Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszytwtoku-..egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zadaj pytanie o przedmiot

Treść
Podaj email: