Licytacja 1107/15 z dnia 2018/10/15

Kategoria - Nieruchomość - Grunty, działki

Zabudowana działka pod Strykowem

  • nr księgi wieczystej: LD1G/00069477/3
  • suma oszacowana: 213200
  • kwota wywołania: -33% 142133,33
  • wadium: 21320,00
  • postęp: 2132,00
  • data i godzina licytacji: 2018/10/15 11:15

Powiadom na przed końcem licytacji.

{"files":[{"name":"S_1133_1_PGNH-H.JPG.JPG","size":89308,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3277\/S_1133_1_PGNH-H.JPG.JPG","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3277\/thumbnail\/S_1133_1_PGNH-H.JPG.JPG","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=S_1133_1_PGNH-H.JPG.JPG&_method=DELETE","deleteType":"POST"}]}

Pobierz
w pliku PDF
Zadaj
pytanie

Lokalizacja miejsca , w którym odbędzie się licytacja

Sąd Rejonowy, Księdza Jerzego Popiełuszki, Zgierz, Polska

Lokalizacja licytowanego przedmiotu

Gozdów, Polska

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Zgierzu

Tomasz Banach

Kancelaria Komornicza, Długa 44/46, Zgierz, 95-100 Zgierz

tel. 42 716 05 05 / fax.

Sygnatura: KM 1107/15

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zgierzu Tomasz Banach na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 15-10-2018 o godz. 11:15 w budynku Sądu Rejonowego w Zgierzu z siedzibą przy Sokołowska 6, 95-100 Zgierz, pokój X, odbędzie się druga licytacja nieruchomości położonej przy Gozdów 6,Gozdów, 95-011 Bratoszewice, dla której Sąd Rejonowy w Zgierzu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze LD1G/00069477/3.


Opis nieruchomości:
zabudowana nieruchomość gruntowa oznaczona jako działka gruntu nr 268 o powierzchni 13 561 m2, położona w gminie Stryków, miejscowość Gozdów 6, dla której Sąd Rejonowy w Zgierzu prowadzi księgę wieczystą KW-LD1G/00069477/3

Suma oszacowania wynosi 213 200,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 142 133,33 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 21 320,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Spółdzielczy w Poddębicach 45926300000920099120100001.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 00:00 do godz. 00:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Zgierzu mieszczącym się pod adresem: Sokołowska 6, Zgierz, 95-100 Zgierz.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy

Tomasz Banach

Zadaj pytanie o przedmiot

Treść
Podaj email: