Licytacja 492/16 z dnia 2018/10/17

Kategoria - Nieruchomość - Grunty, działki

Działka z domem w Koszalinie

  • nr księgi wieczystej: KO1K/00043139/0
  • suma oszacowana: 173410
  • kwota wywołania: -33% 115606,67
  • wadium: 17341,00
  • postęp: 1735,00
  • data i godzina licytacji: 2018/10/17 13:15

Powiadom na przed końcem licytacji.

{"files":[{"name":"Screen Shot 2018-10-10 at 14.12.19.png","size":776236,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3286\/Screen%20Shot%202018-10-10%20at%2014.12.19.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3286\/thumbnail\/Screen%20Shot%202018-10-10%20at%2014.12.19.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Screen%20Shot%202018-10-10%20at%2014.12.19.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"}]}

Pobierz
w pliku PDF
Zadaj
pytanie

Lokalizacja miejsca , w którym odbędzie się licytacja

Sąd Rejonowy, Władysława Andersa, Koszalin, Polska

Lokalizacja licytowanego przedmiotu

Świerkowa 21A, Koszalin, Polska

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Koszalinie

Włodzimierz Goździcki

Kancelaria Komornicza, Piłsudskiego 56, Koszalin, 75-520 Koszalin

tel. 943470513 / fax. 943470513

Sygnatura: Km 492/16

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Koszalinie Włodzimierz Goździcki na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 17-10-2018 o godz. 13:15 pod adresem: Sąd Rejonowy I Wydział Cywilny, ul.Andersa Władysława 17, 75-012 Koszalin, pokój 2 A, odbędzie się druga licytacja nieruchomości położonej przy Świerkowa 21 A, 75-644 Koszalin, dla której Sąd Rejonowy VI Wydział Ksiąg Wieczystych w Koszalinie prowadzi księgę wieczystą o numerze KO1K/00043139/0.


Opis nieruchomości:
działki gruntu nr 359/3 ,359/4 o łącznej pow.769 m2 zabudowane budynkiem mieszkalnym wolnostojącym o pow.użytkowej 125,00 m2 dwukondygnacyjnym.Na parterze znajdują się trzy pomieszczenia w stanie surowym z murowaną przybudówką w stanie otwartym.Na piętrze dwa pokoje ,kuchnia ,łazienka z wc,ogrzewanie podłogowe.Budynek zaopatrywany jest w energię elektryczną za pośrednictwem podlicznika podłączonego do instalacji elektrycznej doprowadzonej do budynku nr 21 położonego na sąsiedniej działce nr 68/1.Zaopatrzenie budynku w wodę ze studni głębinowej położonej na przedmiotowej działce za pośrednictwem hydroforni znajdującej się w budynku sąsiednim pod nr 21.Odprowadzanie ścieków z budynku odbywa się do zbiornika bezodpływowego znajdującego się na działce sąsiedniej nr 68/1 Nieruchomość nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej ,służebność dojazdu z działki sąsiedniej.

Suma oszacowania wynosi 173 410,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 115 606,67 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 17 341,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank PEKAO S.A. 91 1240 1428 1111 0010 4566 1672.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy

Włodzimierz Goździcki

Zadaj pytanie o przedmiot

Treść
Podaj email: