Licytacja 2151/12 z dnia 2018/10/18

Kategoria - Nieruchomość - Grunty, działki

Zabudowana działka w Bydgoszczy

  • nr księgi wieczystej: BY1B/00055452/0
  • suma oszacowana: 565000
  • kwota wywołania: -25% 423750,00
  • wadium: 56500,00
  • postęp: 5650,00
  • data i godzina licytacji: 2018/10/18 13:30

Powiadom na przed końcem licytacji.

{"files":[{"name":"google-map_1539170554.png","size":172378,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3288\/google-map_1539170554.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3288\/thumbnail\/google-map_1539170554.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=google-map_1539170554.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"}]}

Pobierz
w pliku PDF
Zadaj
pytanie

Lokalizacja miejsca , w którym odbędzie się licytacja

Sąd Rejonowy, Wały Jagiellońskie, Bydgoszcz, Polska

Lokalizacja licytowanego przedmiotu

Saperów 15, Bydgoszcz, Polska

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy

Maciej Bakalarski

Kancelaria Komornicza, Królowej Jadwigi 16, Bydgoszcz, 85-231 Bydgoszcz

tel. 523455522 / fax. 523600145

Sygnatura: Km 2151/12

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy Maciej Bakalarski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 18-10-2018 o godz. 13:30 pod adresem: Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XII Wydział Cywilny, ul.Toruńska 64A, 85-023 Bydgoszcz, pokój 1.05, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej przy ul.Saperów 15, 85-504 Bydgoszcz, dla której Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze BY1B/00055452/0.

Suma oszacowania wynosi 565 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 423 750,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 56 500,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP SA I O. Centrum Bydgoszcz 83102014620000700201843796.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w następujących terminach:

 

DATA OGLĘDZIN GODZINY OGLĘDZIN
15.10.2018 11:00 - 11:15


oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy

Maciej Bakalarski

Zadaj pytanie o przedmiot

Treść
Podaj email: