Licytacja 978/17 z dnia 2018/10/18

Kategoria - Nieruchomość - Grunty, działki

Zabudowana działka pod Pułtuskiem

  • nr księgi wieczystej: OS1U/00038186/8
  • suma oszacowana: 381900
  • kwota wywołania: -25% 286425,00
  • wadium: 38190,00
  • postęp: 3819,00
  • data i godzina licytacji: 2018/10/18 14:30

Powiadom na przed końcem licytacji.

{"files":[{"name":"Zrzut ekranu 2018-10-10 o 13.30.24.jpg","size":179624,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3289\/Zrzut%20ekranu%202018-10-10%20o%2013.30.24.jpg","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3289\/thumbnail\/Zrzut%20ekranu%202018-10-10%20o%2013.30.24.jpg","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Zrzut%20ekranu%202018-10-10%20o%2013.30.24.jpg&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"Zrzut ekranu 2018-10-10 o 13.30.42.jpg","size":202085,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3289\/Zrzut%20ekranu%202018-10-10%20o%2013.30.42.jpg","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3289\/thumbnail\/Zrzut%20ekranu%202018-10-10%20o%2013.30.42.jpg","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Zrzut%20ekranu%202018-10-10%20o%2013.30.42.jpg&_method=DELETE","deleteType":"POST"}]}

Pobierz
w pliku PDF
Zadaj
pytanie

Lokalizacja miejsca , w którym odbędzie się licytacja

Sąd Rejonowy, Rynek, Pułtusk, Polska

Lokalizacja licytowanego przedmiotu

Świeszewo, pułtuski, Polska

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Pułtusku

Wojciech Jamiołkowski

Kancelaria Komornicza, Rynek 19, Pułtusk, 06-100 Pułtusk

tel. (23) 6921736 / fax. (23) 6921736

Sygnatura: Km 978/17

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Pułtusku Wojciech Jamiołkowski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 18-10-2018 o godz. 14:30 w budynku Sądu Rejonowego w Pułtusku z siedzibą przy Rynek 37, 06-100 Pułtusk, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej przy ,Świeszewo 22, 06-150 Świercze, dla której Sąd Rejonowy w Pułtusku IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze OS1U/00038186/8.


Opis nieruchomości:
działka gruntu o nr 15/4 i powierzchni 1,8252 ha zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym,

Suma oszacowania wynosi 381 900,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 286 425,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 38 190,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Zachodni WBK S.A. 45150013861213800339280000.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Pułtusku mieszczącym się pod adresem: Rynek 37, Pułtusk, 06-100 Pułtusk.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy

Wojciech Jamiołkowski

Zadaj pytanie o przedmiot

Treść
Podaj email: