Licytacja 4991/17 z dnia 2018/10/18

Kategoria - Nieruchomość - Lokal mieszkalny

Mieszkanie pod Wrocławiem

  • nr księgi wieczystej: WR1K/00105892/5
  • suma oszacowana: 93000
  • kwota wywołania: -25% 69750,00
  • wadium: 9300,00
  • postęp: 930,00
  • data i godzina licytacji: 2018/10/18 09:00

Powiadom na przed końcem licytacji.

{"files":[{"name":"Zrzut ekranu 2018-10-10 o 13.53.44.jpg","size":162414,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3291\/Zrzut%20ekranu%202018-10-10%20o%2013.53.44.jpg","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3291\/thumbnail\/Zrzut%20ekranu%202018-10-10%20o%2013.53.44.jpg","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Zrzut%20ekranu%202018-10-10%20o%2013.53.44.jpg&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"Zrzut ekranu 2018-10-10 o 13.53.55.jpg","size":129581,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3291\/Zrzut%20ekranu%202018-10-10%20o%2013.53.55.jpg","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3291\/thumbnail\/Zrzut%20ekranu%202018-10-10%20o%2013.53.55.jpg","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Zrzut%20ekranu%202018-10-10%20o%2013.53.55.jpg&_method=DELETE","deleteType":"POST"}]}

Pobierz
w pliku PDF
Zadaj
pytanie

Lokalizacja miejsca , w którym odbędzie się licytacja

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków IV Wydział Ksiąg Wieczystych, Komandorska, Wrocław, Polska

Lokalizacja licytowanego przedmiotu

Mokra 8/1, Szczepankowice, Polska

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu

Emilia Matlak

Kancelaria Komornicza, Zielińskiego 39, Wrocław, 53-533 Wrocław

tel. 518 805 666 / fax.

Sygnatura: Km 4991/17

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu Emilia Matlak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 18-10-2018 o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu z siedzibą przy Podwale 30, 50-040 Wrocław, pokój 150, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego położonego przy ul.Mokra 8/1, 55-040 Szczepankowice, dla którego Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków Wydział IV Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WR1K/00105892/5.

Suma oszacowania wynosi 93 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 69 750,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 9 300,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Raiffeisen Bank 41 1750 0012 0000 0000 3292 7858.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w następujących terminach:

 

DATA OGLĘDZIN GODZINY OGLĘDZIN
16.10.2018 12:00 - 12:30
oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy

Emilia Matlak

Zadaj pytanie o przedmiot

Treść
Podaj email: