Licytacja 1746/16 z dnia 2018/10/18

Kategoria - Nieruchomość - Grunty, działki

Działka z domem pod Wrocławiem

  • nr księgi wieczystej: WR1K/00126124/4
  • suma oszacowana: 777000
  • kwota wywołania: -25% 582750,00
  • wadium: 77700,00
  • postęp: 7770,00
  • data i godzina licytacji: 2018/10/18 12:00

Powiadom na przed końcem licytacji.

{"files":[{"name":"Zrzut ekranu 2018-10-10 o 14.24.57.jpg","size":157250,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3292\/Zrzut%20ekranu%202018-10-10%20o%2014.24.57.jpg","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3292\/thumbnail\/Zrzut%20ekranu%202018-10-10%20o%2014.24.57.jpg","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Zrzut%20ekranu%202018-10-10%20o%2014.24.57.jpg&_method=DELETE","deleteType":"POST"}]}

Pobierz
w pliku PDF
Zadaj
pytanie

Lokalizacja miejsca , w którym odbędzie się licytacja

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków IV Wydział Ksiąg Wieczystych, Komandorska, Wrocław, Polska

Lokalizacja licytowanego przedmiotu

Lipowa 6, Mędłów, Polska

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu

Artur Gadomski

Kancelaria Komornicza, Kościuszki 13, Wrocław, 50-037 Wrocław

tel. 713442999 / fax. 713472404

Sygnatura: KM 500/18

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu Artur Gadomski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 18-10-2018 o godz. 12:00 w budynku Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu z siedzibą przy Podwale 30, 50-040 Wrocław, pokój 150, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego należącego do dłużnika: Danuta Kołodziejczyk, położonego przy Lipowa 6,Wrocław, 55-020 Żórawina, dla którego IV Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Krzyków prowadzi księgę wieczystą o numerze WR1K/00126124/4.


Opis nieruchomości:
O B W I E S Z C Z E N I E Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu Marzanna Strzałkowska zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 18/10/2018 o godz. 12:00 w II Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu przy ul. Podwale 30 w sali nr 150 odbędzie się: P I E R W S Z A L I C Y T A C J A nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w miejscowości Mędłów, ul. Lipowa 6,składającej się z prawa własności budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie wolno stojącej oraz z prawa własności działki nr 51/8, AM-1, obręb Mędłów. Budynek mieszkalny o powierzchni użytkowej 201,59 m2 wraz z jednostanowiskowym garażem o powierzchni 18,15 m2 i wiatą garażową, posiadającej założoną księgę wieczystą w IV Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Wrocławia Krzyków nr WR1K/00126124/4. Nieruchomość ta oszacowana na kwotę: 777.000,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi : 3/4 wartości oszacowania tj.kwotę 582.750,00zł (słownie: pięćset osiemdziesiąt dwa tysiące siedemset pięćdziesiąt złotych 00/100) Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania nieruchomości tj. kwotę 77.700,00zł (słownie: siedemdziesiąt siedem tysięcy siedemset złotych) najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi lub przelewem bankowym na rachunek komornika nr 83 1140 1140 0000 2129 7400 1001 (mBank SA O/Wrocław) z zastrzeżeniem, że datą wpłaty rękojmi jest dzień uznania środków na rachunku komornika. Nieruchomość tę można oglądać w dniu 5/10/2018 od godz. 15:30 do godz. 16:00 po wcześniejszym uzgodnieniu z komornikiem zaś operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własnośći na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenia wstrzymującego egzekucję. Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności. Dodatkowe informacje można uzyskać w kancelarii komornika oraz pod adresem: nieruchomosci@komornik-strzalkowska.pl

Suma oszacowania wynosi 777 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 582 750,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 77 700,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: mBank 83 1140 1140 0000 2129 7400 1001.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w następujących terminach:

 

DATA OGLĘDZIN GODZINY OGLĘDZIN
05.10.2018 15:30 - 16:00
oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy

Artur Gadomski

Zadaj pytanie o przedmiot

Treść
Podaj email: