Licytacja 96/18 z dnia 2018/10/24

Kategoria - Nieruchomość - Grunty, działki

Zabudowana działka pod Częstochową

  • nr księgi wieczystej: CZ1C/00124550/7
  • suma oszacowana: 95000
  • kwota wywołania: -25% 71250,00
  • wadium: 9500,00
  • postęp: 950,00
  • data i godzina licytacji: 2018/10/24 10:00

Powiadom na przed końcem licytacji.

{"files":[{"name":"Zrzut ekranu 2018-10-10 o 15.09.03.jpg","size":123422,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3296\/Zrzut%20ekranu%202018-10-10%20o%2015.09.03.jpg","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3296\/thumbnail\/Zrzut%20ekranu%202018-10-10%20o%2015.09.03.jpg","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Zrzut%20ekranu%202018-10-10%20o%2015.09.03.jpg&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"Zrzut ekranu 2018-10-10 o 15.09.28.jpg","size":104312,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3296\/Zrzut%20ekranu%202018-10-10%20o%2015.09.28.jpg","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3296\/thumbnail\/Zrzut%20ekranu%202018-10-10%20o%2015.09.28.jpg","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Zrzut%20ekranu%202018-10-10%20o%2015.09.28.jpg&_method=DELETE","deleteType":"POST"}]}

Pobierz
w pliku PDF
Zadaj
pytanie

Lokalizacja miejsca , w którym odbędzie się licytacja

Sąd Rejonowy w Częstochowie, Generała Jana Henryka Dąbrowskiego, Częstochowa, Polska

Lokalizacja licytowanego przedmiotu

Wolności 77, Pacierzów, Polska

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie

AgnieszkaPiskuła

Kancelaria Komornicza w Częstochowie 42-218 ul. Okólna 81 A

konto: 22 1050 1142 1000 0023 5516 1460

tel.: (34) 324-61-06 w godz. od 09:00 do 13:00

W odpowiedzi podać: sygn. akt Km 96/18

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie Agnieszka Piskuła Kancelaria Komornicza w Częstochowie zawiadamia na podstawie art. 954 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 24 październik 2018 r. o godz. 10:00 w sali numer 22Sądu Rejonowego w Częstochowie ul. Dąbrowskiego 23/35 odbędzie się:

 

P I E R W S Z A L I C Y T A C J A

 

nieruchomości opisanej jako:

nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem mieszkalnym, działka nr 475 k.m. 1 obręb 13 o pow. 0,0500 ha położonej w miejscowości Pacierzów, przy ul. Wolności 77 posiadająca założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Częstochowienr KW CZ1C/00124550/7.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 95 000,00 zł.

Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi 3/4wartości oszacowania tj. kwotę: 71 250,00 zł

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię na konto sądu prowadzone w Banku Gospodarstwa Krajowego Nr 82 1130 1017 0021 1000 4690 0004 w wysokości 10 % ceny oszacowania nieruchomości tj. kwotę 9 500,00 zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg (licytację) podając w tytule wpłaty sygnaturę akt sądowych XV Co 2003/18 lub w książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych wg prawa bankowego, zaopatrzonej w uprawnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Przystępujący do przetargu zobowiązany jest zabrać z sobą na licytację i okazać komornikowi na licytacji dowód wpłaty rękojmi oraz dokument potwierdzający jego tożsamość.

 

Nieruchomość tą można oglądać w terminie dwóch ostatnich tygodni przed terminem planowanej licytacji w dni powszednie od godziny 10:00 do godziny 12:00 natomiast akta egzekucyjne w tym samym czasie w Sądzie Rejonowym w Częstochowie przy ulicy ul. Dąbrowskiego 23/35 w godzinach urzędowania sądu.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.

UWAGA: Od 01 stycznia 2016 sprzedaż w trybie licytacji została objęta obowiązkiem podatkowym określonym w ustawie o podatku od czynności cywilnoprawnych z dnia 09-09-2000r (Dz.U. 2000 Nr 86 poz. 959 z późn. zm.)

 

 

Komornik Sądowy

Agnieszka Piskuła

Zadaj pytanie o przedmiot

Treść
Podaj email: