Licytacja 1183/17 z dnia 2018/10/24

Kategoria - Nieruchomość - Grunty, działki

Niezabudowana działka pod Szamotułami

  • nr księgi wieczystej: PO1A/00056284/0
  • suma oszacowana: 72860
  • kwota wywołania: -25% 54645,00
  • wadium: 7286,00
  • postęp: 729,00
  • data i godzina licytacji: 2018/10/24 13:50

Powiadom na przed końcem licytacji.

{"files":[{"name":"Zrzut ekranu 2018-10-10 o 15.39.59.jpg","size":212366,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3298\/Zrzut%20ekranu%202018-10-10%20o%2015.39.59.jpg","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3298\/thumbnail\/Zrzut%20ekranu%202018-10-10%20o%2015.39.59.jpg","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Zrzut%20ekranu%202018-10-10%20o%2015.39.59.jpg&_method=DELETE","deleteType":"POST"}]}

Pobierz
w pliku PDF
Zadaj
pytanie

Lokalizacja miejsca , w którym odbędzie się licytacja

Sąd Rejonowy, aleja 1 Maja, Szamotuły, Polska

Lokalizacja licytowanego przedmiotu

Karmin, Polska

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Szamotułach

Witold Stachura

Kancelaria Komornicza, Dworcowa 15, Szamotuły, 64-500 Szamotuły

tel. 612920467 / fax. 612932034

Sygnatura: KM 1183/17

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Szamotułach Witold Stachura na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 24-10-2018 o godz. 13:50 w budynku Sądu Rejonowego w Szamotułach z siedzibą przy Aleja 1 Maja 5a, 64-500 Szamotuły, pokój 301, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej przy ,Karmin gm. Pniewy, 62-045 Pniewy, dla której Sąd Rejonowy w Szamotułach prowadzi księgę wieczystą o numerze KW PO1A/00056284/0.
Opis nieruchomości:
niezabudowane działki nr 24/28 i nr 24/29 o łącznej powierzchni 2920 m2

Suma oszacowania wynosi 72 860,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 54 645,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 7 286,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP SA 45 1020 4128 0000 1902 0035 3466.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 18:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów.

Komornik Sądowy

Witold Stachura

Zadaj pytanie o przedmiot

Treść
Podaj email: