Licytacja 4141/16 z dnia 2018/10/29

Kategoria - Nieruchomość - Grunty, działki

Działka pod Skierniewicami

  • nr księgi wieczystej: LD1H/00023804/2
  • suma oszacowana: 57700
  • kwota wywołania: -25% 43275,00
  • wadium: 5770,00
  • postęp: 577,00
  • data i godzina licytacji: 2018/10/29 12:00

Powiadom na przed końcem licytacji.

{"files":[{"name":"Zrzut ekranu 2018-10-10 o 16.04.22.jpg","size":177058,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3301\/Zrzut%20ekranu%202018-10-10%20o%2016.04.22.jpg","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3301\/thumbnail\/Zrzut%20ekranu%202018-10-10%20o%2016.04.22.jpg","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Zrzut%20ekranu%202018-10-10%20o%2016.04.22.jpg&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"Zrzut ekranu 2018-10-10 o 16.04.35.jpg","size":120302,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3301\/Zrzut%20ekranu%202018-10-10%20o%2016.04.35.jpg","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3301\/thumbnail\/Zrzut%20ekranu%202018-10-10%20o%2016.04.35.jpg","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Zrzut%20ekranu%202018-10-10%20o%2016.04.35.jpg&_method=DELETE","deleteType":"POST"}]}

Pobierz
w pliku PDF
Zadaj
pytanie

Lokalizacja miejsca , w którym odbędzie się licytacja

Sąd Rejonowy, Władysława Stanisława Reymonta, Skierniewice, Polska

Lokalizacja licytowanego przedmiotu

Pszczonów, Polska

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Skierniewicach

Anna Bartczak-Lisik

Kancelaria Komornicza, Reymonta 2a, Skierniewice, 96-100 Skierniewice

tel. 46 8333176, 781693370 / fax. 46 8333176

Sygnatura: Km 4141/16

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Skierniewicach Anna Bartczak-Lisik na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 29-10-2018 o godz. 12:00 w budynku Sądu Rejonowego w Skierniewicach z siedzibą przy Reymonta 12/14, 96-100 Skierniewice, pokój IX, odbędzie się pierwsza licytacja ułamkowej części nieruchomości położonej przy Pszczonów, 96-124 Maków, dla której Sąd Rejonowy w Skierniewicach VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze LD1H/00023804/2.

Suma oszacowania wynosi 57 700,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 43 275,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 5 770,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BGŻ SA 20 20300045 1110 0000 0196 1570.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 12:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy

Anna Bartczak-Lisik

Zadaj pytanie o przedmiot

Treść
Podaj email: