Licytacja 4173/16 z dnia 2018/11/12

Kategoria - Nieruchomość - Grunty, działki

Udział w domu i gruncie w Jeleniej Górze

  • nr księgi wieczystej: JG1J/00006813/2
  • suma oszacowana: 18300
  • kwota wywołania: -25% 13725,00
  • wadium: 1830,00
  • postęp: 183,00
  • data i godzina licytacji: 2018/11/12 11:30

Powiadom na przed końcem licytacji.

{"files":[{"name":"111.png","size":928080,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3311\/111.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3311\/thumbnail\/111.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=111.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"Screen Shot 2018-10-15 at 14.17.27.png","size":1016098,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3311\/Screen%20Shot%202018-10-15%20at%2014.17.27.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3311\/thumbnail\/Screen%20Shot%202018-10-15%20at%2014.17.27.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Screen%20Shot%202018-10-15%20at%2014.17.27.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"}]}

Pobierz
w pliku PDF
Zadaj
pytanie

Lokalizacja miejsca , w którym odbędzie się licytacja

Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze, Mickiewicza, Jelenia Góra, Poland

Lokalizacja licytowanego przedmiotu

Sabały 2 , 58-570 M. Jelenia Góra

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze

Tomasz Rodacki

Kancelaria Komornicza, J.Grabowskiego 7, Jelenia Góra, 58-500 Jelenia Góra

tel. 756410790; 756440970 / fax. 756410790

Sygnatura: KM 1252/15

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze Tomasz Rodacki na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 12-11-2018 o godz. 11:30 w budynku Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze z siedzibą przy Mickiewicza 21, 58-500 Jelenia Góra, pokój 121, odbędzie się pierwsza licytacja użytkowania wieczystego ułamkowej części nieruchomości położonej przy Sabały , 58-570 M. Jelenia Góra, dla której Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze JG1J/00006813/2.
Opis nieruchomości:
udział w wysokości 1/6 w gruncie oddanym w użytkowanie wieczyste i budynku stanowiącym odrębną nieruchomość Nieruchomość, położona w Jeleniej Górze przy ul. Sabały 2 usytuowany na działkach oznaczonych numerami 517, 518, 519, 520, 830, 831, o powierzchni 0,2225 ha. Nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym z wiatą. Prawo użytkowania wieczystego do 2063r.

Suma oszacowania wynosi 18 300,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 13 725,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 1 830,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Gospodarki Żywnościowej SA 80 2030 0045 1110 0000 0298 3840.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem, operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w Kancelarii Komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów.

Komornik Sądowy

Tomasz Rodacki

Zadaj pytanie o przedmiot

Treść
Podaj email: