Licytacja 5383/15 z dnia 2018/11/12

Kategoria - Nieruchomość - Grunty, działki

Kompleks działek pod Brzegiem

  • nr księgi wieczystej: OP1B/00002471/8
  • suma oszacowana: 155800
  • kwota wywołania: -25% 116850,00
  • wadium: 15580,00
  • postęp: 1558,00
  • data i godzina licytacji: 2018/11/12 10:00

Powiadom na przed końcem licytacji.

{"files":[{"name":"Zrzut ekranu 2018-10-15 o 14.43.18.jpg","size":147813,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3314\/Zrzut%20ekranu%202018-10-15%20o%2014.43.18.jpg","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3314\/thumbnail\/Zrzut%20ekranu%202018-10-15%20o%2014.43.18.jpg","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Zrzut%20ekranu%202018-10-15%20o%2014.43.18.jpg&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"Zrzut ekranu 2018-10-15 o 14.45.25.jpg","size":162684,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3314\/Zrzut%20ekranu%202018-10-15%20o%2014.45.25.jpg","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3314\/thumbnail\/Zrzut%20ekranu%202018-10-15%20o%2014.45.25.jpg","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Zrzut%20ekranu%202018-10-15%20o%2014.45.25.jpg&_method=DELETE","deleteType":"POST"}]}

Pobierz
w pliku PDF
Zadaj
pytanie

Lokalizacja miejsca , w którym odbędzie się licytacja

Sąd Rejonowy, Bolesława Chrobrego, Brzeg, Polska

Lokalizacja licytowanego przedmiotu

Pępice, Polska

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Brzegu

Elwira Krupa

Kancelaria Komornicza, ul. Robotnicza 16A, Brzeg, 49-300 Brzeg

tel. 77 44 44 300 / fax. 77 44 44 301

www.komornikbrzeg.com

Sygnatura: Km 1839/14

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Brzegu Elwira Krupa na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 12-11-2018 o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Brzegu z siedzibą przy ul. Chrobrego 31, 49-300 Brzeg, pokój 51, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej przy ,SKARBIMIERZ, PĘPICE, 49-318 SKARBIMIERZ, dla której Sąd Rejonowy w Brzegu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze OP1B/00002471/8.


Opis nieruchomości:
Nieruchomość jest obciążona służebnością zamieszkania, (zdyskontowana wartość w okresie 5 lat wynosi 22 500,00zł). Suma oszacowania została pomniejszona o wartość służebności. W składa nieruchomości wchodzi 5 działek gruntowych o łącznej powierzchni 2,0325ha: działki nr 288/1, nr 288/2, nr 288/3 zabudowane budynkiem mieszkalnym o pow. użytkowej 168m2 i czterema budynkami gospodarczymi o łącznej powierzchni użytkowej 771,95m2 oraz niezabudowane działki nr 470/1 nr 517/1.

Suma oszacowania wynosi 155 800,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 116 850,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 15 580,00 zł. Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania w gotówce, w kancelarii komornika, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: ING Bank Śląski S.A. 34 10501575 1000 0090 3022 4415.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w następujących terminach:

 

DATA OGLĘDZIN GODZINY OGLĘDZIN
24.10.2018 11:00 - 11:10
oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy

Elwira Krupa

Zadaj pytanie o przedmiot

Treść
Podaj email: