Licytacja 767/17 z dnia 2018/11/14

Kategoria - Nieruchomość - Lokal mieszkalny

Mieszkanie w Koszalinie

  • nr księgi wieczystej: KO1K/00077334/4
  • suma oszacowana: 73800
  • kwota wywołania: -25% 55350,00
  • wadium: 7380,00
  • postęp: 738,00
  • data i godzina licytacji: 2018/11/14 10:00

Powiadom na przed końcem licytacji.

{"files":[{"name":"Zrzut ekranu 2018-10-15 o 15.47.09.jpg","size":82143,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3318\/Zrzut%20ekranu%202018-10-15%20o%2015.47.09.jpg","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3318\/thumbnail\/Zrzut%20ekranu%202018-10-15%20o%2015.47.09.jpg","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Zrzut%20ekranu%202018-10-15%20o%2015.47.09.jpg&_method=DELETE","deleteType":"POST"}]}

Pobierz
w pliku PDF
Zadaj
pytanie

Lokalizacja miejsca , w którym odbędzie się licytacja

Sąd Rejonowy, Władysława Andersa, Koszalin, Polska

Lokalizacja licytowanego przedmiotu

Wańkowicza 40/18, Koszalin, Polska

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Koszalinie

Włodzimierz Goździcki

Kancelaria Komornicza, Piłsudskiego 56, Koszalin, 75-520 Koszalin

tel. 943470513 / fax. 943470513

Sygnatura: Km 767/17

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Koszalinie Włodzimierz Goździcki na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 14-11-2018 o godz. 10:00 pod adresem: Sąd Rejonowy I Wydział Cywilny, ul.Andersa Władysława 17, 75-012 Koszalin, pokój 1 A, odbędzie się pierwsza licytacja spółdzielczego lokalu mieszkalnego położonego przy Wańkowicza 40/18, 75-445 Koszalin, dla którego Sąd Rejonowy VI Wydział Ksiąg Wieczystych w Koszalinie prowadzi księgę wieczystą o numerze KO1K/00077334/4.

Suma oszacowania wynosi 73 800,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 55 350,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 7 380,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank PEKAO S.A. 91 1240 1428 1111 0010 4566 1672.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy

Włodzimierz Goździcki

Zadaj pytanie o przedmiot

Treść
Podaj email: