Licytacja 1688/14 z dnia 2018/11/14

Kategoria - Nieruchomość - Lokal mieszkalny

Mieszkanie w Gorlicach

  • nr księgi wieczystej: NS1G/00075505/5
  • suma oszacowana: 205988
  • kwota wywołania: -33% 137325,33
  • wadium: 20598,80
  • postęp: 2060,00
  • data i godzina licytacji: 2018/11/14 10:30

Powiadom na przed końcem licytacji.

{"files":[{"name":"Zrzut ekranu 2018-10-15 o 15.53.58.jpg","size":109873,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3319\/Zrzut%20ekranu%202018-10-15%20o%2015.53.58.jpg","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3319\/thumbnail\/Zrzut%20ekranu%202018-10-15%20o%2015.53.58.jpg","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Zrzut%20ekranu%202018-10-15%20o%2015.53.58.jpg&_method=DELETE","deleteType":"POST"}]}

Pobierz
w pliku PDF
Zadaj
pytanie

Lokalizacja miejsca , w którym odbędzie się licytacja

Sąd Rejonowy w Gorlicach, Biecka, Gorlice, Polska

Lokalizacja licytowanego przedmiotu

Władysława Broniewskiego 9/41, Gorlice, Polska

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Gorlicach

Cezary Błażowski

Kancelaria Komornicza, Legionów 12, Gorlice, 38-300 Gorlice

tel. (18) 3531084 / fax. (18) 3531084

Sygnatura: KM 1688/14

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gorlicach na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 14-11-2018 o godz. 10:30 w budynku Sądu Rejonowego w Gorlicach z siedzibą przy Biecka 5, 38-300 Gorlice, odbędzie się druga licytacja:


- spółdzielczego lokalu mieszkalnego położonego przy Broniewskiego 9/41, 38-300 Gorlice, dla którego SĄD REJONOWY GORLICE V WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze NS1G/00075506/5.

Suma oszacowania wynosi 205 988,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 137 325,33 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 20 598,80 zł.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.


Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Deutsche Bank PBC S. A. 64 1910 1048 3000 1848 1121 0001.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów.

Komornik Sądowy

Cezary Błażowski

Zadaj pytanie o przedmiot

Treść
Podaj email: