Licytacja 386/16 z dnia 2018/11/14

Kategoria - Nieruchomość - Lokal mieszkalny

Mieszkanie w Zaborowie pod Lubinem

  • nr księgi wieczystej: LE1U/00033574/8
  • suma oszacowana: 65100
  • kwota wywołania: -25% 48825,00
  • wadium: 6510,00
  • postęp: 651,00
  • data i godzina licytacji: 2018/11/14 14:15

Powiadom na przed końcem licytacji.

{"files":[{"name":"Screen Shot 2018-10-15 at 16.04.26.png","size":947657,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3320\/Screen%20Shot%202018-10-15%20at%2016.04.26.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3320\/thumbnail\/Screen%20Shot%202018-10-15%20at%2016.04.26.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Screen%20Shot%202018-10-15%20at%2016.04.26.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"}]}

Pobierz
w pliku PDF
Zadaj
pytanie

Lokalizacja miejsca , w którym odbędzie się licytacja

Wrocławska 3, Lublin, Poland

Lokalizacja licytowanego przedmiotu

Zaborów koło Lubina

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Lubinie

Konrad Klemaszewski

Kancelaria Komornicza, Armii Krajowej 14A, 59-300 Lubin

tel. 768464787 / fax.

Sygnatura: KM 200/17

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lubinie Konrad Klemaszewski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 14-11-2018 o godz. 14:15 w budynku Sądu Rejonowego w Lubinie z siedzibą przy Wrocławska 3, 59-300 Lubin, pokój X, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego położonego przy Zaborów 79/6,Zaborów, 59-330 Ścinawa, dla którego Sąd Rejonowy w Lubinie prowadzi księgę wieczystą o numerze LE1U/00033574/8.
Opis nieruchomości:
Przedmiotem licytacji jest lokal mieszkalny nr 6, stanowiący odrębną nieruchomość, położony na II piętrze w budynku mieszkalnym wielolokalowym nr 79 we wsi Zaborów, gminie Ścinawa, powiecie lubińskim, województwie dolnośląskim.Lokal wg księgi wieczystej składa się z 3 pokoi, kuchni, łazienki oraz przedpokoju o łącznej powierzchni użytkowej 55,36 m2. Do przedmiotowego lokalu przynależy piwnica nr 79/6 o pow. 6,50 m2˛ oraz komórka (garaż) nr 79/6 położona w budynku gospodarczym o pow. 18,90 m2. Powierzchnię lokalu oraz powierzchnię komórki (garażu) nr 79/6 ustalono na podstawie danych będących w posiadaniu Spółdzielczego Gospodarstwa Rolnego w Zaborowie. Według księgi wieczystej powierzchnia lokalu wraz z piwnicą wynosi 61,86 m2. Z własnością lokalu związany jest udział wynoszący 722/10000 w częściach wspólnych budynku i prawie użytkowania wieczystego działki gruntu nr 543/1 obszaru 0,4500 ha oddanej w użytkowanie wieczyste do dnia 20.02.2097r., dla której Sąd Rejonowy w Lubinie Wydział V Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr LE1U/00030980/6. Suma oszacowania nieruchomości KW LE1U/00033574/8 wynosi 65 100,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 48 825,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 6 510,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Millennium SA Millennium - Centrum Rozliczeniowe 22116022020000000146873928 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Lokal mieszkalny można oglądać w dniu 05-11-2018r. g. 09:00 po uprzednim uzgodnieniu z komornikiem. Operat szacunkowy można przeglądać w kancelarii komornika od poniedziałku do piątku w godzinach od 07:30 do 15:30.

Suma oszacowania wynosi 65 100,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 48 825,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 6 510,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Millennium S.A. Millennium - Centrum Rozliczeniowe 22116022020000000146873928.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w następujących terminach:

 

DATA OGLĘDZIN GODZINY OGLĘDZIN
05.11.2018 09:00 - 09:15
oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy

Konrad Klemaszewski

Zadaj pytanie o przedmiot

Treść
Podaj email: