Licytacja 1453/17 z dnia 2018/11/15

Kategoria - Nieruchomość - Lokal mieszkalny

Mieszkanie w Starachowicach

  • nr księgi wieczystej: KI1H/00017576/3
  • suma oszacowana: 101700
  • kwota wywołania: -25% 76275,00
  • wadium: 10170,00
  • postęp: 1017,00
  • data i godzina licytacji: 2018/11/15 08:30

Powiadom na przed końcem licytacji.

{"files":[{"name":"1Screen Shot 2018-10-15 at 16.24.25.png","size":674772,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3322\/1Screen%20Shot%202018-10-15%20at%2016.24.25.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3322\/thumbnail\/1Screen%20Shot%202018-10-15%20at%2016.24.25.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=1Screen%20Shot%202018-10-15%20at%2016.24.25.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"Screen Shot 2018-10-15 at 16.25.16.png","size":925762,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3322\/Screen%20Shot%202018-10-15%20at%2016.25.16.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3322\/thumbnail\/Screen%20Shot%202018-10-15%20at%2016.25.16.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Screen%20Shot%202018-10-15%20at%2016.25.16.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"}]}

Pobierz
w pliku PDF
Zadaj
pytanie

Lokalizacja miejsca , w którym odbędzie się licytacja

Sąd Rejonowy w Starachowicach, Stanisława Staszica, Starachowice, Poland

Lokalizacja licytowanego przedmiotu

Majówka 7/32, Starachowice, Poland

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Starachowicach

Anna Gocał-Kłapcia

Kancelaria Komornicza, Lipowa 29, Starachowice, 27-200 Starachowice

tel. 41 274 50 80 / fax. 41 274 50 80

Sygnatura: Km 1453/17 i inne

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Starachowicach Anna Gocał-Kłapcia na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 15-11-2018 o godz. 08:30 w budynku Sądu Rejonowego w Starachowicach z siedzibą przy Staszica 12, 27-200 Starachowice, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego położonego przy Majówka 7/32, 27-200 Starachowice, dla którego Sąd Rejonowy prowadzi księgę wieczystą o numerze KI1H/00017576/3.
Opis nieruchomości:
nieruchomość oznaczona jako lokal stanowiący odrębną nieruchomość wraz z prawami związanymi położona w Starachowicach, przy ulicy Majówka 7 posiadająca założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Starachowicach nr KI1H/00017576/3. Lokal mieszkalny nr 32 o powierzchni użytkowej 36,66 m[2] położony jest na pierwszym piętrze w budynku wielorodzinnym usytuowanym na działce nr ewidencyjny 1193 obręb 02. Z wycenianym lokalem związane jest prawo własności w częściach wspólnych budynku i w prawie własności gruntu wynoszące 1/36. Dla działki gruntu i budynku Sąd Rejonowy w Starachowicach Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr KI1H/00017659/9

Suma oszacowania wynosi 101 700,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 76 275,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 10 170,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP SA 48 1020 2674 0000 2702 0003 2664.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 12:00 do godz. 13:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy

Anna Gocał-Kłapcia

Zadaj pytanie o przedmiot

Treść
Podaj email: