Licytacja 3709/17 z dnia 2018/11/15

Kategoria - Nieruchomość - Grunty, działki

Zabudowana działka pod Ostrołęką

  • nr księgi wieczystej: OS1O/00055593/4
  • suma oszacowana: 256000
  • kwota wywołania: -25% 192000,00
  • wadium: 25600,00
  • postęp: 2560,00
  • data i godzina licytacji: 2018/11/15 15:30

Powiadom na przed końcem licytacji.

{"files":[{"name":"Zrzut ekranu 2018-10-15 o 16.29.58.jpg","size":199055,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3323\/Zrzut%20ekranu%202018-10-15%20o%2016.29.58.jpg","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3323\/thumbnail\/Zrzut%20ekranu%202018-10-15%20o%2016.29.58.jpg","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Zrzut%20ekranu%202018-10-15%20o%2016.29.58.jpg&_method=DELETE","deleteType":"POST"}]}

Pobierz
w pliku PDF
Zadaj
pytanie

Lokalizacja miejsca , w którym odbędzie się licytacja

Sąd Rejonowy, Mazowiecka, Ostrołęka, Polska

Lokalizacja licytowanego przedmiotu

Rzekuń, Polska

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Ostrołęce

Iwona Zacharek

Kancelaria Komornicza, Kilińskiego 29, Ostrołęka, 07-410 Ostrołęka

tel. 297643207 / fax. 297609353

Sygnatura: Km 3709/17

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ostrołęce Iwona Zacharek na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 15-11-2018 o godz. 15:30 w budynku Sądu Rejonowego w Ostrołęce z siedzibą przy Mazowiecka 3, 07-410 Ostrołęka, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej przy , 07-411 Rzekuń, dla której Sąd Rejonowy VI Wydział Ksiąg Wieczystych w Ostrołęce prowadzi księgę wieczystą o numerze OS10/00055593/4.


Opis nieruchomości:
Nieruchomość o powierzchni 0,1008 ha ma kształt prostokąta ze ściętym zachodnim narożnikiem. Jest zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, zlokalizowanymi w północnej części działki. Nieruchomość jest uzbrojona w przyłącza do sieci energetycznej i wodociągowej oraz własne szambo. Teren nieruchomości jest płaski, bez znaczących nieruchomości, porośnięty trawą. Budynek mieszkalny jest obiektem parterowym z użytkowym poddaszem, podpiwniczony, z podpiwniczeniem częściowo powyżej poziomu terenu , w zabudowie wolnostojącej. Budynek wybudowano w 1989 roku. Powierzchnia zabudowy wynosi 95 m2, powierzchnia użytkowa 124 m2. Stan techniczny budynku określa się jako średni. Standard wykończenia budynku określa się jako średni. Dojazd do nieruchomości drogą o nawierzchni bitumicznej.

Suma oszacowania wynosi 256 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 192 000,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 25 600,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA O. Centrum w Ostrołęce 98 10203802 0000 1602 0037 8497.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.


Osoby pozostajace w ustroju małżeńskiej wspólności majątkowej winny do licytacji przystąpić w towarzystwie współmałżonka, bądź z jego pełnomocnictwem w formie dokumentu z podpisem urzędowo poświadczonym. Osoby pozostające w innym małżeńskim ustroju majątkowym winny posiadać ze sobą do licytacji dokument stwierdzający taką okoliczność.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Ostrołęce mieszczącym się pod adresem: Mazowiecka 3, Ostrołeka, 07-410 Ostrołęka.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


Komornik Sądowy

Iwona Zacharek

Zadaj pytanie o przedmiot

Treść
Podaj email: