Licytacja 1360/11 z dnia 2018/11/15

Kategoria - Nieruchomość - Lokal mieszkalny

Mieszkanie przy Starogajowej we Wrocławiu

  • nr księgi wieczystej: WR1K/00045649/8
  • suma oszacowana: 318282
  • kwota wywołania: -33% 212189,00
  • wadium: 31828,20
  • postęp: 3183,00
  • data i godzina licytacji: 2018/11/15 13:30

Powiadom na przed końcem licytacji.

{"files":[{"name":"Screen Shot 2018-10-15 at 16.35.23.png","size":901381,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3324\/Screen%20Shot%202018-10-15%20at%2016.35.23.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3324\/thumbnail\/Screen%20Shot%202018-10-15%20at%2016.35.23.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Screen%20Shot%202018-10-15%20at%2016.35.23.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"Screen Shot 2018-10-15 at 16.35.54.png","size":777911,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3324\/Screen%20Shot%202018-10-15%20at%2016.35.54.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3324\/thumbnail\/Screen%20Shot%202018-10-15%20at%2016.35.54.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Screen%20Shot%202018-10-15%20at%2016.35.54.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"Screen Shot 2018-10-15 at 16.36.17.png","size":976465,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3324\/Screen%20Shot%202018-10-15%20at%2016.36.17.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3324\/thumbnail\/Screen%20Shot%202018-10-15%20at%2016.36.17.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Screen%20Shot%202018-10-15%20at%2016.36.17.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"}]}

Pobierz
w pliku PDF
Zadaj
pytanie

Lokalizacja miejsca , w którym odbędzie się licytacja

Świebodzka 5, Wrocław, Poland

Lokalizacja licytowanego przedmiotu

Starogajowa 12/1, Wrocław, Poland

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej

Tomasz Wieczorek

Kancelaria Komornicza, Pl. Teatralny 1, Wrocław, 50-051 Wrocław

tel. 071 788 64 38 / fax. 071 788 64 39

Sygnatura: KM 1360/11

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej Tomasz Wieczorek na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 15-11-2018 o godz. 13:30 w budynku Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej z siedzibą przy Świebodzka 5, 50-040 Wrocław, pokój 211, odbędzie się druga licytacja lokalu mieszkalnego położonego przy Starogajowa 12/1,Wrocław , 54-047 Wrocław, dla którego Sąd Rejonowy dla Wrocławia Krzyków IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WR1K/00045649/8.
Opis nieruchomości:
Przedmiotem licytacji jest prawo własności nieruchomości lokalowej mieszkalnej numer 1 o pow. 62,80 m2 położonej we Wrocławiu przy ulicy Starogajowej 12 . Nieruchomość lokalowa położona jest na parterze budynku dwulokalowego położonego na działce numer 29, karta mapy 32, obrębu Stabłowice. Powierzchnia działki wynosi 967 m2.Podział budynku do użytkowania jest taki, że piwnica przynależy do lokalu nr.1. Natomiast strych jest do wyłącznej dyspozycji lokalu numer 2. Podział działki z racji z udziału w nieruchomości wspólnej (50/100) jest równy. Dla lokalu numer 1 przynależy połowa gruntu wraz z budynkiem gospodarczo – garażowym zlokalizowanym w pólnocnej częsci działki oraz dobudowanym do bryły budynku mieszkalnego Przedmiotwy lokal składa się z czterech pokoi, kuchni, łazienki z WC oraz korytarza. Dział III księgi wieczystej zawiera informację o służebności mieszkania na rzecz Piotra Kełpińskiego, która jest nieaktualna wobec śmierci uprawnionego. Nieruchomość tą można oglądać w dniu 29.10.2018 r. w godzinach od 11:30 do 12:00, zaś operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika.

Suma oszacowania wynosi 318 282,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 212 188,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 31 828,20 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP III O WROCŁAW 51 1020 5242 0000 2902 0019 0777.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów.

Komornik Sądowy

Tomasz Wieczorek

Zadaj pytanie o przedmiot

Treść
Podaj email: