Licytacja 421/18 z dnia 2018/11/19

Kategoria - Nieruchomość - Lokal mieszkalny

Mieszkanie w Legionowie

  • nr księgi wieczystej: WA1L/00051644/1
  • suma oszacowana: 197000
  • kwota wywołania: -33% 131333,33
  • wadium: 19700,00
  • postęp: 1970,00
  • data i godzina licytacji: 2018/11/19 15:30

Powiadom na przed końcem licytacji.

{"files":[{"name":"Zrzut ekranu 2018-10-15 o 17.00.27.jpg","size":143183,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3326\/Zrzut%20ekranu%202018-10-15%20o%2017.00.27.jpg","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3326\/thumbnail\/Zrzut%20ekranu%202018-10-15%20o%2017.00.27.jpg","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Zrzut%20ekranu%202018-10-15%20o%2017.00.27.jpg&_method=DELETE","deleteType":"POST"}]}

Pobierz
w pliku PDF
Zadaj
pytanie

Lokalizacja miejsca , w którym odbędzie się licytacja

District Court in Legionowo, Jana III Sobieskiego, Legionowo, Polska

Lokalizacja licytowanego przedmiotu

Jagiellońska 4/17, Legionowo, Polska

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Legionowie

Adam Wujek

Kancelaria Komornicza, C.K. Norwida 2c, Legionowo, 05-120 Legionowo

tel. 501737747 / fax. 227848388

Sygnatura: Km 421/18

Strona internetowa: http://www.komorniklegionowo.pl

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Legionowie na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 19-11-2018 o godz. 15:30 w budynku Sądu Rejonowego w Legionowie z siedzibą przy Sobieskiego 47, 05-118 Legionowo, odbędzie się druga licytacja lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Jagiellońska 4/17, 05-120 Legionowo, dla którego Sąd Rejonowy w Legionowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WA1L/00051644/1.

Suma oszacowania wynosi 197 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 131 333,33 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 19 700,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Zachodni WBK SA 48 10901841 0000 0001 0714 2786.

Zgodnie z art. 962 § 1przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rejkojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.


Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 16:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego .

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

 

Komornik Sądowy


Adam Wujek

 

Zadaj pytanie o przedmiot

Treść
Podaj email: