Licytacja 1943/17 z dnia 2018/11/26

Kategoria - Nieruchomość - Grunty, działki

Budynek mieszkalno-usługowy w Jeleniej Górze

  • nr księgi wieczystej: JG1J/00020921/6
  • suma oszacowana: 586000
  • kwota wywołania: -25% 439500,00
  • wadium: 58600,00
  • postęp: 5860,00
  • data i godzina licytacji: 2018/11/26 09:00

Powiadom na przed końcem licytacji.

{"files":[{"name":"Screen Shot 2018-10-15 at 17.11.41.png","size":925905,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3328\/Screen%20Shot%202018-10-15%20at%2017.11.41.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3328\/thumbnail\/Screen%20Shot%202018-10-15%20at%2017.11.41.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Screen%20Shot%202018-10-15%20at%2017.11.41.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"Screen Shot 2018-10-15 at 17.11.52.png","size":895932,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3328\/Screen%20Shot%202018-10-15%20at%2017.11.52.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3328\/thumbnail\/Screen%20Shot%202018-10-15%20at%2017.11.52.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Screen%20Shot%202018-10-15%20at%2017.11.52.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"}]}

Pobierz
w pliku PDF
Zadaj
pytanie

Lokalizacja miejsca , w którym odbędzie się licytacja

Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze, Mickiewicza, Jelenia Góra, Poland

Lokalizacja licytowanego przedmiotu

Grochowiaka 12, Jelenia Góra, Poland

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze Jerzy Wydro
Kancelaria Komornicza w Jeleniej Górze
Kancelaria Komornicza 58-500 Jelenia Góra, ul. Artura Grottgera 15/2
tel.: 75 76 460 50, fax: 75 76 460 50, www.licytacje.komornik.pl, email: jelenia.gora3@komornik.pl,
konto: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Jeleniej Górze 27102021240000810200754069
Sygn. akt Km 1943/17 1900/17 2272/13
Jelenia Góra, dnia 2018-09-07
W odpowiedzi podać: sygn. akt Km 1943/17.

 


*9018090700496*


O B W I E S Z C Z E N I E


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze Jerzy Wydro zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 26.11.2018 r. o godz.9/00 w Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze przy ul. Adama Mickiewicza 21
w sali nr 118 odbędzie się


I L I C Y T A C J A N I E R U C H O M O Ś C I


Przedmiotem licytacji jest nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem mieszkalno-usługowym, trzykondygnacyjnym o ogólnej powierzchni 400,02 m2 / część usługowa ( prowadzona była działalność w zakresie piekarstwa ) posiada powierzchnię 233,00 m2, część mieszkalna posiada powierzchnię 167,02 m2/ położona jest w Jeleniej Górze, St. Grochowiaka 12, objęta jest księgą wieczystą w Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze nr JG1J/00020921/6. 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 586.000,00 zł.
Cena wywołania wynosi trzy czwarte wartości oszacowania, tj. kwotę 439.500,00 zł.


Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. 58.600,00 zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub na rachunek bankowy komornika w PKO BP S.A. O. Jelenia Góra nr 27 1020 2124 0000 8102 0075 4069. Przez złożenie rękojmi na rachunek bankowy rozumie się jej wpływ na rachunek komornika.
Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją, operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w Kancelarii Komornika, a na trzy dnia przed licytacją akta zostaną przekazane do Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze Wydział I Cywilny.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.
Komornik
Jerzy Wydro

Zadaj pytanie o przedmiot

Treść
Podaj email: