Licytacja 586/16 z dnia 2018/11/27

Kategoria - Nieruchomość - Lokal mieszkalny

Mieszkanie w Bytomiu

  • nr księgi wieczystej: KA1Y/00019335/6
  • suma oszacowana: 113700
  • kwota wywołania: -25% 85275,00
  • wadium: 11370,00
  • postęp: 1137,00
  • data i godzina licytacji: 2018/11/27 09:00

Powiadom na przed końcem licytacji.

{"files":[{"name":"Zrzut ekranu 2018-10-15 o 17.21.04.jpg","size":140159,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3330\/Zrzut%20ekranu%202018-10-15%20o%2017.21.04.jpg","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3330\/thumbnail\/Zrzut%20ekranu%202018-10-15%20o%2017.21.04.jpg","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Zrzut%20ekranu%202018-10-15%20o%2017.21.04.jpg&_method=DELETE","deleteType":"POST"}]}

Pobierz
w pliku PDF
Zadaj
pytanie

Lokalizacja miejsca , w którym odbędzie się licytacja

Sąd Rejonowy, Piekarska, Bytom, Polska

Lokalizacja licytowanego przedmiotu

Wrocławska 112/12c, Bytom, Polska

Bytom, dnia 19/09/2018 r
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bytomiu
Wiesław Gaczyński
ul. Dworcowa 24, 41-902 Bytom
tel./fax. 032 281 26 12
ING Bank Śląski SA 42105012301000009099470487
Syg. akt I KM 324/06 Km 941/18, Km 5558/15, Km 586/16, Km 2009/17, Km 4671/15

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bytomiu Wiesław Gaczyński zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 28/11/2018 o godz.9 00 sala nr 3 w Sądzie Rejonowym w Bytomiu odbędzie się:
PIERWSZA L I C Y T A C J A
1. LOKAL STANOWIĄCY ODRĘBNĄ NIERUCHOMOŚĆ,Położenie
ŚLĄSKIE, BYTOM, WROCŁAWSKA , 112 C /12. Nieruchomość zapisana w KW KA1Y/00019335/6 . 

- suma oszacowania wynosi: 113.700,00 zł
- cena wywołania wynosi : 85.275,00 zł

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości: 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na rachunek bankowy Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Bytomiu Wiesława Gaczyńskiego : ING Bank Śląski SA O. w Bytomiu ul.Strzelców Bytomskich 1 42105012301000009099470487 lub w gotówce , w postaci książeczki oszczędnościowej banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu na zasadzie art 962 kpc.w związku z art 953 kpc.

- nieruchomość można oglądać w dniu: 16/10/2018 o godz. 12:00 -
po wcześniejszym uzgodnieniu z Komornikiem
- akta postępowania egzekucyjnego można przeglądać w czytelni Sądu Rejonowego w Bytomiu w ciągu dwóch tygodni przed licytacją

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.
Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Bytomiu
Wiesław Gaczyński

Zadaj pytanie o przedmiot

Treść
Podaj email: