Licytacja 486/16 z dnia 2018/11/29

Kategoria - Nieruchomość - Ułamkowa część nieruchomości

Udział 1/2 w mieszkaniu w Warszawie

  • nr księgi wieczystej: WA1M/00483123/1
  • suma oszacowana: 105240
  • kwota wywołania: -25% 78930,00
  • wadium: 10524,00
  • postęp: 1053,00
  • data i godzina licytacji: 2018/11/29 11:30

Powiadom na przed końcem licytacji.

{"files":[{"name":"Zrzut ekranu 2018-10-15 o 17.27.22.jpg","size":229136,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3331\/Zrzut%20ekranu%202018-10-15%20o%2017.27.22.jpg","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3331\/thumbnail\/Zrzut%20ekranu%202018-10-15%20o%2017.27.22.jpg","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Zrzut%20ekranu%202018-10-15%20o%2017.27.22.jpg&_method=DELETE","deleteType":"POST"}]}

Pobierz
w pliku PDF
Zadaj
pytanie

Lokalizacja miejsca , w którym odbędzie się licytacja

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, Marszałkowska, Warszawa, Polska

Lokalizacja licytowanego przedmiotu

Pruszkowska 6b/14, Warszawa, Polska

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy

Barbara Cupriak

Kancelaria Komornicza, Hennela 10/191, Warszawa, 02-495 Warszawa

tel. 226312512 / fax.

Sygnatura: Km 486/16

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy Barbara Cupriak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 29-11-2018 o godz. 11:30 w budynku Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy z siedzibą przy Marszałkowska 82, 00-517 Warszawa, pokój 232, odbędzie się pierwsza licytacja ułamkowej części nieruchomości położonej przy Pruszkowska 6B/14, 02-118 Warszawa, dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WA1M/00483123/1.


Opis nieruchomości:
Przedmiotem przetargu jest udział w wys. 1/2 w lokalu mieszkalnym o pow. 30,70 m2 usytuowanym na II piętrze w budynku wielorodzinnym postawionym w latach 30 XX wieku. Lokal składa się z pokoju, kuchni, łazienki z wc i przedpokoju.


Suma oszacowania wynosi 105 240,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 78 930,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 10 524,00 zł.

Rękojmia powinna być złożona na rachunek bankowy komornika: PKO BP S.A. 31 1020 4900 0000 8702 3026 0681 do sprawy Km 486/16 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość, przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie, zaś w kancelarii komornika sądowego odpis protokołu oszacowania oraz operat szacunkowy biegłego sądowego.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów.

Zgodnie z art. 23 pkt 2 lit. a ustawy o zmienie ustawy o samorządzie gminnymoraz niektórych innych ustaw z dnia 25 czerca 2015 r. (Dz.U.2015.1045) uchylającym z art. 2 pkt 3 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawmych (Dz.U. 2015.626), zmieniającej m.in. ustawę z dniem 1 stycznia 2016 r., nabywca licytacyjny jest podatnikiem podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC) nabytych w drodze sprzedaży w postępowaniu egzekucyjnym i upadłościowym.


Komornik Sądowy

Barbara Cupriak

Zadaj pytanie o przedmiot

Treść
Podaj email: