Licytacja 1106/15 z dnia 2018/11/27

Kategoria - Nieruchomość - Grunty, działki

Udział w nieruchomości zabudowanej w Dąbrowicach pod Mławą

  • nr księgi wieczystej: WL1A/00001037/4
  • suma oszacowana: 19900
  • kwota wywołania: -33% 13267,00
  • wadium: 1990,00
  • postęp: 199,00
  • data i godzina licytacji: 2018/11/27 12:30

Powiadom na przed końcem licytacji.

{"files":[{"name":"1.png","size":1001085,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3332\/1.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3332\/thumbnail\/1.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=1.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"Screen Shot 2018-10-15 at 17.28.25.png","size":753230,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3332\/Screen%20Shot%202018-10-15%20at%2017.28.25.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3332\/thumbnail\/Screen%20Shot%202018-10-15%20at%2017.28.25.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Screen%20Shot%202018-10-15%20at%2017.28.25.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"Screen Shot 2018-10-18 at 10.56.56.png","size":790680,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3332\/Screen%20Shot%202018-10-18%20at%2010.56.56.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3332\/thumbnail\/Screen%20Shot%202018-10-18%20at%2010.56.56.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Screen%20Shot%202018-10-18%20at%2010.56.56.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"}]}

Pobierz
w pliku PDF
Zadaj
pytanie

Lokalizacja miejsca , w którym odbędzie się licytacja

Sąd Rejonowy, Władysława Stanisława Reymonta, Mława, Poland

Lokalizacja licytowanego przedmiotu

09-300 Dąbrowice, Poland


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Mławie Jacek Jędrzejczak
Kancelaria Komornicza w Mławie
06-500 Mława, ul. Mariacka 1
(23) 6540177 http://www.mlawakomornik.pl
W odpowiedzi podać: Sygn.akt Km 1106/15


OBWIESZCZENIE
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Mławie Jacek Jędrzejczak Kancelaria Komornicza w Mławie zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 27 listopada 2018 r. o godz. 12:30 w sali nr 3B Sądu Rejonowego w Mławie odbędzie się:
DRUGA LICYTACJA
udziału wynoszącego 1/8 w nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w miejscowości Dąbrowice (gmina Żuromin), stanowiącej działki ewidencyjne o nr: 118/1, 221, 222, 300, 301, 373, których łączna powierzchnia wynosi 2,2742 ha. Właścicielem udziału w nieruchomości jest Tomasz Bieńkowski. Nieruchomość zabudowana jest budynkiem mieszkalnym oraz budynkiem gospodarczym. W skład nieruchomości wchodzą działki leśne, zlokalizowane w bliskiej odległości od bazy gospodarczej. Dominującym gatunkiem w składzie drzewostanu jest sosna, natomiast głównymi glebami tego siedliska są gleby typu darniowo-bielicowego.
Przedmiotowa nieruchomość posiada założoną księgę wieczystą w VII Zamiejscowym Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Mława nr PL21VV00001037/4.
Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 19.900,00 zł.
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi dwie trzecie wartości oszacowania tj. kwotę: 13.266,66 zł.
Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. kwotę 1.990,00 zł najpóźniej do dnia poprzedzającego licytację przelewem na konto komornika: Bank Pekao S.A. 92 1240 2034 1111 0010 4246 5277 z opisem "wadium KW PL2M/00001037/4", w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi albo w inny wskazany przez komornika sposób. Po rozpoczęciu licytacji wadium nie będzie przyjmowane.
Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem. Akta egzekucyjne można przeglądać w Sądzie w ciągu dwóch tygodni przed licytacją. Operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwz lędnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zadaj pytanie o przedmiot

Treść
Podaj email: