Licytacja 395/16 z dnia 2018/11/30

Kategoria - Nieruchomość - Grunty, działki

Zabudowana działka w okolicy Wschowy

  • nr księgi wieczystej: ZG1W/00003999/2
  • suma oszacowana: 559525
  • kwota wywołania: -25% 419643,75
  • wadium: 55952,50
  • postęp: 5596,00
  • data i godzina licytacji: 2018/11/30 11:45

Powiadom na przed końcem licytacji.

{"files":[{"name":"Screen Shot 2018-11-21 at 10.05.00.png","size":926430,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3333\/Screen%20Shot%202018-11-21%20at%2010.05.00.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3333\/thumbnail\/Screen%20Shot%202018-11-21%20at%2010.05.00.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Screen%20Shot%202018-11-21%20at%2010.05.00.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"}]}

Pobierz
w pliku PDF
Zadaj
pytanie

Lokalizacja miejsca , w którym odbędzie się licytacja

Sąd Rejonowy, plac Kosynierów, Wschowa, Polska

Lokalizacja licytowanego przedmiotu

Wygnańczyce, Polska

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym we Wschowie

Radomir Radecki Zastępca Jędrzej Tamborski

Kancelaria Komornicza, Pocztowa 16 lok 5, Wschowa, 67-400 Wschowa

tel. (65) 540 12 01 / fax. (65) 540 17 51

Sygnatura: Km 395/16

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym we Wschowie Radomir Radecki Zastępca Jędrzej Tamborski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 30-11-2018 o godz. 11:45 w budynku Sądu Rejonowego we Wschowie z siedzibą przy Plac Kosynierów 1c, 67-400 Wschowa, pokój 106, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej przy ,Wygnańczyce, 67-400 Wschowa, dla której Sąd Rejonowy we Wschowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze ZG1W/00003999/2.


Opis nieruchomości:
Nieruchomość składa się z działek: nr 13/1 o pow. 2,5217ha oraz nr 13/2 o pow. 2,19999 ha. Działki gruntu wchodzą w skład kompleksu z siedliskiem. Zabudowania stanowią budynek mieszkalny jednorodzinny i budynek gospodarczy oraz altana drewniana. Budynek mieszkalny jednorodzinny to budynek wolnostojący, dwukondygnacyjny z poddaszem, niepodpiwniczony, którego powierzchnia użytkowa wynosi 129,92m2. Budynek składa się z wiatrołapu, sanitariatu, korytarza, salonu, łazienki oraz dwóch pokoi. Budynek gospodarczy to budynek dwukondygnacyjny z poddaszem nieużytkowym, niepodpiwniczony. Powierzchnia użytkowa wynosi 59,88m2. Altana drewniana jednokondygnacyjna, niepodpiwniczona o pow. 12,67m2. Działka posiada uzbrojenie w sieć wodociągową i energetyczną. Kanalizacja zakończona w zbiorniku bezodpływowym. Na nieruchomości znajduje się także wykonany od podstaw staw wodny o powierzchni 6500.0m2. i głębokości w najniższym miejscu 4,0m. Część działki porośnięta drzewostanem liściastym.

Suma oszacowania wynosi 559 525,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 419 643,75 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 55 952,50 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA O. we Wschowie 55 1020 3088 0000 8502 0032 2479. Osoba przystępująca do licytacji pozostająca w związku małżeńskim zobowiązana jest do przedłożenia zgody współmałżonka, w formie dokumentu z podpisem urzędowo poświadczonym, na zakup nieruchomości lub złożenia oświadczenia, że nieruchomość będzie nabyta z osobistego majątku albo przedłożenia dokumentu potwierdzającego zniesienie wspólności majątkowej małżeńskiej

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 12:00 (termin oględzin przedmiotowej nieruchomości należy jednak wcześniej ustalić z Komornikiem Sądowym przy Sądzie Rejonowym we Wschowie Radomir Radecki Zastępca Jędrzej Tamborski) oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w sali nr 113 I Wydziału Cywilnego Sądu Rejonowego we Wschowie 67-400 Wschowa, Pl. Kosynierów 1c [/JEZELI].

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy

Radomir Radecki Zastępca Jędrzej Tamborski

Zadaj pytanie o przedmiot

Treść
Podaj email: