Licytacja 1432/16 z dnia 2018/11/30

Kategoria - Nieruchomość - Lokal mieszkalny

Mieszkanie we Wschowie pod Lesznem

  • nr księgi wieczystej: ZG1W/00016674/2
  • suma oszacowana: 166203
  • kwota wywołania: -33% 110803,00
  • wadium: 16620,30
  • postęp: 1663,00
  • data i godzina licytacji: 2018/11/30 12:30

Powiadom na przed końcem licytacji.

{"files":[{"name":"Screen Shot 2018-10-15 at 17.38.19.png","size":1000099,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3334\/Screen%20Shot%202018-10-15%20at%2017.38.19.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3334\/thumbnail\/Screen%20Shot%202018-10-15%20at%2017.38.19.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Screen%20Shot%202018-10-15%20at%2017.38.19.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"}]}

Pobierz
w pliku PDF
Zadaj
pytanie

Lokalizacja miejsca , w którym odbędzie się licytacja

Sąd Rejonowy, plac Kosynierów, Wschowa, Poland

Lokalizacja licytowanego przedmiotu

Daszyńskiego 12/2, Wschowa, Poland

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym we Wschowie

Radomir Radecki Zastępca Jędrzej Tamborski

Kancelaria Komornicza, Pocztowa 16 lok 5, Wschowa, 67-400 Wschowa

tel. (65) 540 12 01 / fax. (65) 540 17 51

Sygnatura: Km 1432/16

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym we Wschowie Radomir Radecki Zastępca Jędrzej Tamborski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 30-11-2018 o godz. 12:30 w budynku Sądu Rejonowego we Wschowie z siedzibą przy Plac Kosynierów 1c, 67-400 Wschowa, pokój 106, odbędzie się druga licytacja lokalu mieszkalnego położonego przy Daszyńskiego 12/2, 67-400 Wschowa, dla którego Sąd Rejonowy we Wschowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze ZG1W/00016674/2.
Opis nieruchomości:
Jest to lokal mieszkalny stanowiący odrębną nieruchomość o powierzchni użytkowej 106,05m2 (lokal wraz z pomieszczeniem przynależnym w piwnicy), składający się z pięciu pokoi, kuchni, łazienki i korytarza. Zlokalizowany jest na parterze budynku mieszkalnego wielorodzinnego, posadowionego na działce nr 1100/1 (udział w nieruchomości wspólnej wynosi: 10605 / 36497 opisany w KW ZG1W/00025099). Budynek ten posiada trzy kondygnacje, jedną klatkę schodowych i jest częściowo podpiwniczony. Nieruchomość posiada dostęp do sieci energetycznej, wodociągowej, kanalizacyjnej i gazowej.

Suma oszacowania wynosi 166 203,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 110 802,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 16 620,30 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA O. we Wschowie 55 1020 3088 0000 8502 0032 2479. Osoba przystępująca do licytacji pozostająca w związku małżeńskim zobowiązana jest do przedłożenia zgody współmałżonka, w formie dokumentu z podpisem urzędowo poświadczonym, na zakup nieruchomości lub złożenia oświadczenia, że nieruchomość będzie nabyta z osobistego majątku albo przedłożenia dokumentu potwierdzającego zniesienie wspólności majątkowej małżeńskiej

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 12:00 (termin oględzin przedmiotowej nieruchomości należy jednak wcześniej ustalić z Komornikiem Sądowym przy Sądzie Rejonowym we Wschowie Radomir Radecki Zastępca Jędrzej Tamborski) oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w sali nr 113 I Wydziału Cywilnego Sądu Rejonowego we Wschowie 67-400 Wschowa, Pl. Kosynierów 1c [/JEZELI].

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy

Radomir Radecki Zastępca Jędrzej Tamborski

Zadaj pytanie o przedmiot

Treść
Podaj email: