Licytacja 1730/17 z dnia 2018/11/09

Kategoria - Nieruchomość - Grunty, działki

Dom z działką w Moszczenicy koło Piotrkowa Trybunalskiego

  • nr księgi wieczystej: PT1P/00078263/4
  • suma oszacowana: 116000
  • kwota wywołania: -25% 87000,00
  • wadium: 11600,00
  • postęp: 1160,00
  • data i godzina licytacji: 2018/11/09 11:30

Powiadom na przed końcem licytacji.

{"files":[{"name":"Screen Shot 2018-10-23 at 11.40.57.png","size":627568,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3356\/Screen%20Shot%202018-10-23%20at%2011.40.57.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3356\/thumbnail\/Screen%20Shot%202018-10-23%20at%2011.40.57.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Screen%20Shot%202018-10-23%20at%2011.40.57.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"Screen Shot 2018-10-23 at 11.41.07.png","size":801329,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3356\/Screen%20Shot%202018-10-23%20at%2011.41.07.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3356\/thumbnail\/Screen%20Shot%202018-10-23%20at%2011.41.07.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Screen%20Shot%202018-10-23%20at%2011.41.07.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"}]}

Pobierz
w pliku PDF
Zadaj
pytanie

Lokalizacja miejsca , w którym odbędzie się licytacja

Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim, Juliusza Słowackiego, Piotrków Trybunalski, Poland

Lokalizacja licytowanego przedmiotu

ul.Lipowa 46, 97-310 Moszczenica

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Piotrkowie Trybunalskim

Sławomir Suliński

Kancelaria Komornicza, Armii Krajowej 22A, 97-300 Piotrków Trybunalski

tel. 446497370 / fax. 446497370

Sygnatura: Km 1730/17


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Piotrkowie Trybunalskim Sławomir Suliński na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 09-11-2018 o godz. 10:30 w budynku Sądu Rejonowego w Piotrkowie Trybunalskim z siedzibą przy Słowackiego 5, 97-300 Piotrków Trybunalski, pokój 17, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości

położonej przy ul.Lipowa 46, 97-310 Moszczenica,

dla której Sąd Rejonowy VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze PT1P/00078263/4.
Opis nieruchomości:
( działki nr 1072/1,1072/2,1072/3 o łącznej pow.0,2907 ha).Zabudowane siedlisko ( działka 1072/1 )ma bezpośredni dostęp do drogi publicznej (dojazd przez działkę 1072/2), w której są wodociąg i sieć energetyczna.Budynek mieszkalny z 1950 r. , murowany ze strychem niemieszkalnym o pow.zabudowy 81 m.kw.,więźba dachowa drewniana,pokrycie papą.Teren nieruchomości niezagospodarowany, ogrodzony płotem,brama wjazdowa metalowa.Działka 1072/2 stanowi fragment drogi,działka 1072/3 jest działką rolną, nie utrzymana w kulturze rolnej, porośnięta trawą i samosiejkami drzew.

Suma oszacowania wynosi 116 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 87 000,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 11 600,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Powszechna Kasa Oszczędności BP SA o Piotrków Trybunalski 46 10203916 0000 0202 0078 6756. Rękojmia musi być złożona najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

 

Komornik Sądowy


Sławomir Suliński

Zadaj pytanie o przedmiot

Treść
Podaj email: