Licytacja 161/18 z dnia 2019/05/20

Kategoria - Nieruchomość - Grunty, działki

Działka o pow. 3582 m2 w Dębicy

  • nr księgi wieczystej: RZ1D/00035274/2
  • suma oszacowana: 195649
  • kwota wywołania: -33% 130432,67
  • wadium: 19564,90
  • postęp: 1957,00
  • data i godzina licytacji: 2019/05/20 12:00

Powiadom na przed końcem licytacji.

{"files":[{"name":"Screen Shot 2018-10-23 at 14.33.14.png","size":798403,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3360\/Screen%20Shot%202018-10-23%20at%2014.33.14.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3360\/thumbnail\/Screen%20Shot%202018-10-23%20at%2014.33.14.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Screen%20Shot%202018-10-23%20at%2014.33.14.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"Screen Shot 2018-10-23 at 14.33.42.png","size":1046846,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3360\/Screen%20Shot%202018-10-23%20at%2014.33.42.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3360\/thumbnail\/Screen%20Shot%202018-10-23%20at%2014.33.42.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Screen%20Shot%202018-10-23%20at%2014.33.42.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"}]}

Pobierz
w pliku PDF
Zadaj
pytanie

Lokalizacja miejsca , w którym odbędzie się licytacja

Sąd rejonowy w Dębicy

Lokalizacja licytowanego przedmiotu

Tetmajera 39-200, Dębica, Poland

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Dębicy

Michał Turczyk

Kancelaria Komornicza, Wielopolska 23, Dębica, 39-200 Dębica

tel. 146928675 / fax.

Sygnatura: KM 161/18

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Dębicy Michał Turczyk na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 20-05-2019 o godz. 12:00 w budynku Sądu Rejonowego w Dębicy z siedzibą przy Słoneczna 3, 39-200 Dębica, pokój 36, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej przy Tetmajera , 39-200 Dębica, dla której SĄD REJONOWY DĘBICA V WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze RZ1D/00035274/2.


Opis nieruchomości:
Działka nr 1633 o pow.3582 m2 z dojazdem do drogi publicznej od ul. Tetmajera przez działkę nr 1634. Działka posiada dostęp do niezbędnych mediów. Działka od ulicy Tetmajera położona w terenie płaskim, zaś od strony zachodniej ze znacznym spadkiem. Z mapy zasadniczej wynika, że wzdłuż granicy północnej na niechomości zlokalizowane jest ogrodzenie nieruchomości sąsiedniej. Ogrodzenie w części murowane z przęsłami metalowymi, słupkami murowanymi. W pozostałej części ogordzenie drewniane. *Jednocześnie zawiadamiam, że zgodnie z ustawą z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego nabywcą nieruchomości rolnej pow. 0,3 ha może być rolnik indywidualny (właściciel, użytkownik wieczysty, samoistny posiadacz lub dzierżawca nieruchomości rolnych). Łączna powierzchnia jego użytków rolnych nie może przekraczać 300 ha. Musi mieć też kwalifikacje rolnicze tj. wykształcenie rolnicze (zasadnicze zawodowe, średnie lub wyższe) oraz odpowiedni staż pracy w rolnictwie. Rolnik indywidualny powinien też co najmniej pięć lat mieszkać w gminie, na której obszarze położona jest jedna z nieruchomości wchodząca w skład gospodarstwa rolnego, i jeszcze w tym czasie osobiście prowadzić to gospodarstwo, tzn. pracować w nim oraz podejmować wszelkie decyzje dotyczące prowadzenia działalności rolniczej.

Suma oszacowania wynosi 195 649,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 130 432,67 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 19 564,90 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BGŻ BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A. 93 1600 1462 1837 8576 2000 0001.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów.

Komornik Sądowy

Michał Turczyk

 

Zadaj pytanie o przedmiot

Treść
Podaj email: