Licytacja 161/18 z dnia 2018/11/12

Kategoria - Nieruchomość - Grunty, działki

Działki o łącznej pow. 16 300 m2 pod Dębicą

  • nr księgi wieczystej: RZ1D/00064974/1
  • suma oszacowana: 28523
  • kwota wywołania: -25% 21393,00
  • wadium: 2852,30
  • postęp: 286,00
  • data i godzina licytacji: 2018/11/12 11:00

Powiadom na przed końcem licytacji.

{"files":[{"name":"Screen Shot 2018-10-23 at 15.02.42.png","size":767953,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3361\/Screen%20Shot%202018-10-23%20at%2015.02.42.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3361\/thumbnail\/Screen%20Shot%202018-10-23%20at%2015.02.42.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Screen%20Shot%202018-10-23%20at%2015.02.42.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"Screen Shot 2018-10-23 at 15.02.53.png","size":800595,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3361\/Screen%20Shot%202018-10-23%20at%2015.02.53.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3361\/thumbnail\/Screen%20Shot%202018-10-23%20at%2015.02.53.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Screen%20Shot%202018-10-23%20at%2015.02.53.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"}]}

Pobierz
w pliku PDF
Zadaj
pytanie

Lokalizacja miejsca , w którym odbędzie się licytacja

Sąd Rejonowy w Dębicy, Słoneczna, Dębica, Poland

Lokalizacja licytowanego przedmiotu

39-215 Żdżary, Poland

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Dębicy

Michał Turczyk

Kancelaria Komornicza, Wielopolska 23, Dębica, 39-200 Dębica

tel. 146928675 / fax.

Sygnatura: KM 161/18

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Dębicy Michał Turczyk na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 12-11-2018 o godz. 11:00 w budynku Sądu Rejonowego w Dębicy z siedzibą przy Słoneczna 3, 39-200 Dębica, pokój 128, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej przy Żdżary , 39-215 Czarna, dla której SĄD REJONOWY DĘBICA V WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze RZ1D/00064974/1.

Suma oszacowania działki 470 wynosi 12 963,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 9 722,25 zł.

Suma oszacowania działki 453 wynosi 15 560,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 11 670,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 2 852,30 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BGŻ BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A. 93 1600 1462 1837 8576 2000 0001.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 12:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów.

Komornik Sądowy

Michał Turczyk

Zadaj pytanie o przedmiot

Treść
Podaj email: