Licytacja 161/18 z dnia 2019/05/20

Kategoria - Nieruchomość - Grunty, działki

Działka o pow. 2400 m2 pod Dębicą

  • nr księgi wieczystej: RZ1D/00084058/0
  • suma oszacowana: 30162
  • kwota wywołania: -33% 20108,00
  • wadium: 3016,20
  • postęp: 302,00
  • data i godzina licytacji: 2019/05/20 12:00

Powiadom na przed końcem licytacji.

{"files":[{"name":"Screen Shot 2018-10-23 at 15.06.40.png","size":771057,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3362\/Screen%20Shot%202018-10-23%20at%2015.06.40.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3362\/thumbnail\/Screen%20Shot%202018-10-23%20at%2015.06.40.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Screen%20Shot%202018-10-23%20at%2015.06.40.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"}]}

Pobierz
w pliku PDF
Zadaj
pytanie

Lokalizacja miejsca , w którym odbędzie się licytacja

Sąd rejonowy w Dębicy

Lokalizacja licytowanego przedmiotu

39-215 Żdżary, Poland

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Dębicy

Michał Turczyk

Kancelaria Komornicza, Wielopolska 23, Dębica, 39-200 Dębica

tel. 146928675 / fax.

Sygnatura: KM 161/18

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Dębicy Michał Turczyk na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 20-05-2019 o godz. 12:00 w budynku Sądu Rejonowego w Dębicy z siedzibą przy Słoneczna 3, 39-200 Dębica, pokój 36, odbędzie się druga licytacja nieruchomości, położonej przy Żdżary , 39-215 Czarna, dla której SĄD REJONOWY DĘBICA V WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze RZ1D/00084058/0.


Opis nieruchomości:
Działka nr 951 o pow. 2400 m2 stanowi użytek klasy PS VI. Dojazd przez drogę gminną nr 454. Przez działkę przebiega linia napowietrzna energetyczna niskiego napięcia ze słupem żelbetonowym zlokalizowaną w jej centralnej części. Nieruchomość nie jest uzbrojona w inne media.Działka od strony północno- wschodniej graniczy z rowem melioracyjnym.

Suma oszacowania wynosi 30 162,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 20 108 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 3 016,20 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BGŻ BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A. 93 1600 1462 1837 8576 2000 0001.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów.

Komornik Sądowy

Michał Turczyk

Zadaj pytanie o przedmiot

Treść
Podaj email: