Licytacja 568/17 z dnia 2018/11/13

Kategoria - Nieruchomość - Grunty, działki

Zabudowana działka pod Międzyrzeczem

  • nr księgi wieczystej: GW1M/00025245/0
  • suma oszacowana: 121370
  • kwota wywołania: -25% 91028,00
  • wadium: 12137,00
  • postęp: 1214,00
  • data i godzina licytacji: 2018/11/13 09:00

Powiadom na przed końcem licytacji.

{"files":[{"name":"S_12_289_PPKH-H .JPG","size":627718,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3363\/S_12_289_PPKH-H%20.JPG","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3363\/thumbnail\/S_12_289_PPKH-H%20.JPG","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=S_12_289_PPKH-H%20.JPG&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"S_12_289_PPKH-H .JPG (002).jpg","size":676515,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3363\/S_12_289_PPKH-H%20.JPG%20%28002%29.jpg","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3363\/thumbnail\/S_12_289_PPKH-H%20.JPG%20%28002%29.jpg","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=S_12_289_PPKH-H%20.JPG%20%28002%29.jpg&_method=DELETE","deleteType":"POST"}]}

Pobierz
w pliku PDF
Zadaj
pytanie

Lokalizacja miejsca , w którym odbędzie się licytacja

Sąd Rejonowy, Wojska Polskiego, Międzyrzecz, Polska

Lokalizacja licytowanego przedmiotu

Kęszyca Leśna, Polska

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Międzyrzeczu

Andrzej Woźniak

Kancelaria Komornicza, Konstytucji 3 Maja 16, Międzyrzecz, 66-300 Międzyrzecz

tel. ul. Konstytucji 3 Maja 16/2 / fax. 951741147

tel. 95 741 19 53

Sygnatura: Km 568/17

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Międzyrzeczu Andrzej Woźniak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 13-11-2018 o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Międzyrzeczu z siedzibą przy Wojska Polskiego 1, 66-300 Międzyrzecz, pokój 23, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej przy Kęszyca Leśna ,2,5-kondygnac.blok 662,77m2, 66-300 Międzyrzecz, dla której Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze GW1M/00025245/0.

Suma oszacowania wynosi 121 370,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 91 027,50 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 12 137,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Pekao O/Międzyrzecz 49124035781111001017397673.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Międzyrzeczu mieszczącym się pod adresem: Wojska Polskiego 1, Międzyrzecz, 66-300 Międzyrzecz.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy

Andrzej Woźniak

 

Zadaj pytanie o przedmiot

Treść
Podaj email: