Licytacja 2201/16 z dnia 2018/11/13

Kategoria - Nieruchomość - Lokal mieszkalny

Mieszkanie w okolicy Wałbrzycha

  • nr księgi wieczystej: SW1W/00066254/4
  • suma oszacowana: 73100
  • kwota wywołania: -25% 54825,00
  • wadium: 7310,00
  • postęp: 731,00
  • data i godzina licytacji: 2018/11/13 12:00

Powiadom na przed końcem licytacji.

{"files":[{"name":"S_1070_1_PGNH-H .JPG","size":180468,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3365\/S_1070_1_PGNH-H%20.JPG","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3365\/thumbnail\/S_1070_1_PGNH-H%20.JPG","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=S_1070_1_PGNH-H%20.JPG&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"S_1070_1_PGNH-H .JPG (002).jpg","size":142557,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3365\/S_1070_1_PGNH-H%20.JPG%20%28002%29.jpg","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3365\/thumbnail\/S_1070_1_PGNH-H%20.JPG%20%28002%29.jpg","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=S_1070_1_PGNH-H%20.JPG%20%28002%29.jpg&_method=DELETE","deleteType":"POST"}]}

Pobierz
w pliku PDF
Zadaj
pytanie

Lokalizacja miejsca , w którym odbędzie się licytacja

Sąd Rejonowy, Juliusza Słowackiego, Wałbrzych, Polska

Lokalizacja licytowanego przedmiotu

Juliusza Słowackiego 22/14, Boguszów-Gorce, Polska

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Wałbrzychu

Monika Janus

Kancelaria Komornicza, ul.Dmowskiego 22, 58-300 Wałbrzych

tel. 746667725-26 / fax. 748434142

Sygnatura: Km 2201/16

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wałbrzychu Monika Janus na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 13-11-2018 o godz. 12:00 w budynku Sądu Rejonowego w Wałbrzychu z siedzibą przy Słowackiego 10, 58-300 Wałbrzych, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej przy Słowackiego 22/14, 58-370 Boguszów-Gorce, dla której Sąd Rejonowy w Wałbrzychu VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze SW1W/00066254/4.

Suma oszacowania wynosi 73 100,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 54 825,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 7 310,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Zachodni Wbk SA IO. w Wałbrzychu 37 1090 2271 0000 0005 8411 2951.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 12:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Wałbrzychu mieszczącym się pod adresem: Słowackiego 10, Wałbrzych, 58-300 Wałbrzych.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy

Monika Janus

Zadaj pytanie o przedmiot

Treść
Podaj email: