Licytacja 52/18 z dnia 2018/11/14

Kategoria - Nieruchomość - Lokal mieszkalny

Mieszkanie w Jeleniej Górze

  • nr księgi wieczystej: JG1J/00072754/3
  • suma oszacowana: 169600
  • kwota wywołania: -25% 127200,00
  • wadium: 16960,00
  • postęp: 1696,00
  • data i godzina licytacji: 2018/11/14 14:20

Powiadom na przed końcem licytacji.

{"files":[{"name":"Zrzut ekranu 2018-10-23 o 16.17.04.jpg","size":146923,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3368\/Zrzut%20ekranu%202018-10-23%20o%2016.17.04.jpg","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3368\/thumbnail\/Zrzut%20ekranu%202018-10-23%20o%2016.17.04.jpg","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Zrzut%20ekranu%202018-10-23%20o%2016.17.04.jpg&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"Zrzut ekranu 2018-10-23 o 16.17.15.jpg","size":194271,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3368\/Zrzut%20ekranu%202018-10-23%20o%2016.17.15.jpg","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3368\/thumbnail\/Zrzut%20ekranu%202018-10-23%20o%2016.17.15.jpg","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Zrzut%20ekranu%202018-10-23%20o%2016.17.15.jpg&_method=DELETE","deleteType":"POST"}]}

Pobierz
w pliku PDF
Zadaj
pytanie

Lokalizacja miejsca , w którym odbędzie się licytacja

Sąd Okręgowy, aleja Wojska Polskiego, Jelenia Góra, Polska

Lokalizacja licytowanego przedmiotu

Kadetów 9, Jelenia Góra, Polska

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze

Tomasz Rodacki

Kancelaria Komornicza, J.Grabowskiego 7, Jelenia Góra, 58-500 Jelenia Góra

tel. 756410790; 756440970 / fax. 756410790

Sygnatura: KM 52/18

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze Tomasz Rodacki na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 14-11-2018 o godz. 14:20 w budynku Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze z siedzibą przy Mickiewicza 21, 58-500 Jelenia Góra, pokój 124, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej przy Kadetów 9, 58-500 Jelenia Góra, dla której SĄD REJONOWY JELENIA GÓRA VI WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze JG1J/00072754/3.


Opis nieruchomości:
nieruchomość lokalowa nr 47 o powierzchni użytkowej 97,49 m2. Nieruchomość lokalowa składa się z pokoju ogólnego, pokoju, kuchni, przedpokoju, łazienki i antresoli. Udział lokalu w częściach wspólnych i gruncie 292/10000

Suma oszacowania wynosi 169 600,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 127 200,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 16 960,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Gospodarki Żywnościowej SA 80 2030 0045 1110 0000 0298 3840.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem, operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w Kancelarii Komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów.

Komornik Sądowy

Tomasz Rodacki

Zadaj pytanie o przedmiot

Treść
Podaj email: