Licytacja 2940/12 z dnia 2018/11/14

Kategoria - Nieruchomość - Grunty, działki

Dom wraz z działkami w Marwicach koło Gorzowa Wielkopolskiego

  • nr księgi wieczystej: GW1G/00061202/5
  • suma oszacowana: 1123851
  • kwota wywołania: -25% 842889,00
  • wadium: 112385,10
  • postęp: 11239,00
  • data i godzina licytacji: 2018/11/14 09:00

Powiadom na przed końcem licytacji.

{"files":[{"name":"Screen Shot 2018-10-23 at 16.22.38.png","size":672685,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3369\/Screen%20Shot%202018-10-23%20at%2016.22.38.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3369\/thumbnail\/Screen%20Shot%202018-10-23%20at%2016.22.38.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Screen%20Shot%202018-10-23%20at%2016.22.38.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"Screen Shot 2018-10-23 at 16.22.50.png","size":783875,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3369\/Screen%20Shot%202018-10-23%20at%2016.22.50.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3369\/thumbnail\/Screen%20Shot%202018-10-23%20at%2016.22.50.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Screen%20Shot%202018-10-23%20at%2016.22.50.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"}]}

Pobierz
w pliku PDF
Zadaj
pytanie

Lokalizacja miejsca , w którym odbędzie się licytacja

Sąd Rejonowy, Chopina, Gorzów Wielkopolski, Poland

Lokalizacja licytowanego przedmiotu

Marwice, 66-433 Lubiszyn

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wielkopolskim

Urszula Przetacka

Kancelaria Komornicza, Walczaka 2A, Gorzów Wielkopolski, 66-400 Gorzów Wielkopolski

tel. 957364108 / fax. 0957364108

Sygnatura: Km 2940/12

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wielkopolskim na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 14-11-2018 o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Gorzowie Wielkopolskim z siedzibą przy Chopina 52 blok 10, 66-400 Gorzów Wielkopolski, odbędzie się pierwsza licytacja:


- nieruchomości położonej przy ,Marwice, 66-433 Lubiszyn, dla której Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp. Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze GW1G/00061202/5.

Suma oszacowania wynosi 1 103 310,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 827 482,50 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 110 331,00 zł.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wielkopolskim mieszczącym się pod adresem: Chopina 52 blok 10, Gorzów Wielkopolski, 66-400 Gorzów Wielkopolski.


- nieruchomości położonej przy ,Marwice, 66-433 Lubiszyn, dla której Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp. Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze GW1G/00067191/6.

Suma oszacowania wynosi 16 728,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 12 546,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 1 672,80 zł.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wielkopolskim mieszczącym się pod adresem: Chopina 52 blok 10, Gorzów Wielkopolski, 66-400 Gorzów Wielkopolski.


- nieruchomości położonej przy ,Marwice, 66-433 Lubiszyn, dla której Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp. Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze GW1G/00075167/8.
Opis nieruchomości:
Przedmiotowe nieruchomości stanowią jedną funkcjonalną całość. Suma oszacowania łączna dla ww. nieruchomości wynosi 1 123 851,00zł (kwota brutto, która zawiera podatek VAT w wysokości 23%), zaś cena wywołania łączna dla ww. nieruchomości jest równa 3/4 sumy oszacowania łącznej dla ww. nieruchomości i wynosi 842 888,25zł (kwota brutto, która zawiera podatek VAT w wysokości 23%). Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania łącznej dla ww. nieruchomości , to jest 112 385,10zł. (kwota brutto, która zawiera podatek VAT w wysokości 23%).

Suma oszacowania wynosi 3 813,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 2 859,75 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 381,30 zł.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wielkopolskim mieszczącym się pod adresem: Chopina 52 blok 10, Gorzów Wielkopolski, 66-400 Gorzów Wielkopolski.


Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Barlinku 31 83550009 0054 9336 2000 0001.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów.

Komornik Sądowy

Urszula Przetacka

Zadaj pytanie o przedmiot

Treść
Podaj email: