Licytacja 479/16 z dnia 2018/11/14

Kategoria - Nieruchomość - Grunty, działki

Zabudowana działka pod Gorlicami

  • nr księgi wieczystej: NS1G/00037296/1
  • suma oszacowana: 275739
  • kwota wywołania: -25% 206805,00
  • wadium: 27573,90
  • postęp: 2758,00
  • data i godzina licytacji: 2018/11/14 09:30

Powiadom na przed końcem licytacji.

{"files":[{"name":"S_1001_1_PGNH-H .JPG","size":950130,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3370\/S_1001_1_PGNH-H%20.JPG","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3370\/thumbnail\/S_1001_1_PGNH-H%20.JPG","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=S_1001_1_PGNH-H%20.JPG&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"S_1001_1_PGNH-H .JPG (002).jpg","size":797694,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3370\/S_1001_1_PGNH-H%20.JPG%20%28002%29.jpg","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3370\/thumbnail\/S_1001_1_PGNH-H%20.JPG%20%28002%29.jpg","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=S_1001_1_PGNH-H%20.JPG%20%28002%29.jpg&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"S_1001_1_PGNH-H .JPG (003).jpg","size":966710,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3370\/S_1001_1_PGNH-H%20.JPG%20%28003%29.jpg","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3370\/thumbnail\/S_1001_1_PGNH-H%20.JPG%20%28003%29.jpg","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=S_1001_1_PGNH-H%20.JPG%20%28003%29.jpg&_method=DELETE","deleteType":"POST"}]}

Pobierz
w pliku PDF
Zadaj
pytanie

Lokalizacja miejsca , w którym odbędzie się licytacja

Sąd Rejonowy w Gorlicach, Biecka, Gorlice, Polska

Lokalizacja licytowanego przedmiotu

Męcina Mała, Polska

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Gorlicach

Cezary Błażowski

Kancelaria Komornicza, Legionów 12, Gorlice, 38-300 Gorlice

tel. (18) 3531084 / fax. (18) 3531084

Sygnatura: KM 479/16

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gorlicach na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 14-11-2018 o godz. 09:30 w budynku Sądu Rejonowego w Gorlicach z siedzibą przy Biecka 5, 38-300 Gorlice, odbędzie się pierwsza licytacja:


- nieruchomości położonej przy 80,Męcina Mała, 38-307 Sękowa, dla której SĄD REJONOWY GORLICE V WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze NS1G/00037296/1.

Suma oszacowania wynosi 275 739,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 206 804,25 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 27 573,90 zł.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.


Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Deutsche Bank PBC S. A. 64 1910 1048 3000 1848 1121 0001.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów.

Komornik Sądowy

Cezary Błażowski

Zadaj pytanie o przedmiot

Treść
Podaj email: