Licytacja 1281/16 z dnia 2018/11/14

Kategoria - Nieruchomość - Grunty, działki

Dom jednorodzinny w Piławie Dolnej pod Dzierżoniowem

  • nr księgi wieczystej: SW1D/00014546/2
  • suma oszacowana: 425000
  • kwota wywołania: -25% 318750,00
  • wadium: 42500,00
  • postęp: 4250,00
  • data i godzina licytacji: 2018/11/14 11:30

Powiadom na przed końcem licytacji.

{"files":[{"name":"Screen Shot 2018-10-23 at 16.30.24.png","size":755984,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3371\/Screen%20Shot%202018-10-23%20at%2016.30.24.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3371\/thumbnail\/Screen%20Shot%202018-10-23%20at%2016.30.24.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Screen%20Shot%202018-10-23%20at%2016.30.24.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"}]}

Pobierz
w pliku PDF
Zadaj
pytanie

Lokalizacja miejsca , w którym odbędzie się licytacja

Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie, Świdnicka, Dzierżoniów, Poland

Lokalizacja licytowanego przedmiotu

Piława Dolna, ul.Bielawska 16b

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Dzierżoniowie

Maciej Majchrzak

Kancelaria Komornicza, Ząbkowicka 42, Dzierżoniów, 58-200 Dzierżoniów

tel. 74/8323970 / fax. 74/8323970

Sygnatura: Km 1281/16

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Dzierżoniowie Maciej Majchrzak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 14-11-2018 o godz. 11:30 w kancelarii komornika odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej przy ul.Bielawska 16b/-,Piława Dolna, 58-203 Dzierżoniów, dla której Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze SW1D/00014546/2.
Opis nieruchomości:
nieruchomość gruntowa zabudowana domem mieszkalnym jednorodzinnym (nowy), położony na obrzeżach wsi Piława Dolna, ul.Bielawska 16b, Obręb: Nr 0011 Piława Dolna, AM: 1, Działka nr: 56, powierzchnia działki 0,7200 ha, dom w zabudowie wolnostojącej , parterowy, niepodpiwniczony, wzniesiony w technologii tradycyjnej (brak pozwolenia na użytkowanie), oczyszczalnia - przydomowa biologiczna-(podziemna) na głębokości około 4m poniżej poziomu terenu oraz parterowy budynek gospodarczy. Teren uzbrojony: wod-kan, kanalizacja indywidualna , elektryczna. Pow. użytkowa domu: 132,47m2. Do wykończenia : elewacje, taras , schody zewnętrzne, strefa wejściowa do budynku, infrastruktura zewnętrzna. Część niezabudowana: teren w części porośnięty drzewami-sosny, pozostała część wolna-niezagospodarowana. Dział III:Ograniczone prawo rzeczowe związane z inną nieruchomością: bezpłatna służebność gruntowa polegająca na prawie przejazdu i przechodu przez działkę Nr 56 (objęta tą KW) pasem gruntu o szerokości 5 metrów wzdłuż całej północno-wschodniej granicy tej działki z działką Nr 57 na rzecz każdoczesnego właściciela i posiadacza działki gruntu Nr 269/2 (objęta KW 20903) w celu zapewnienia właścicielowi i posiadaczowi działki nr 269/2 dostępu do drogi stanowiącej działkę nr 58. Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SW1D/00014546/2

Suma oszacowania wynosi 425 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 318 750,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 42 500,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Spółdzielczy w Dzierżoniowie 75-9527-0007-0000-1922-2000-0001.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 14:00 do godz. 16:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy

Maciej Majchrzak

Zadaj pytanie o przedmiot

Treść
Podaj email: