Licytacja 1716/16 z dnia 2018/11/16

Kategoria - Nieruchomość - Lokal mieszkalny

Mieszkanie w budynku dwurodzinnym pod Głogowem

  • nr księgi wieczystej: LE1G/00057908/0
  • suma oszacowana: 150000
  • kwota wywołania: -33% 100001,00
  • wadium: 15000,00
  • postęp: 1500,00
  • data i godzina licytacji: 2018/11/16 14:00

Powiadom na przed końcem licytacji.

{"files":[{"name":"Screen Shot 2018-10-24 at 09.50.32.png","size":914061,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3375\/Screen%20Shot%202018-10-24%20at%2009.50.32.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3375\/thumbnail\/Screen%20Shot%202018-10-24%20at%2009.50.32.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Screen%20Shot%202018-10-24%20at%2009.50.32.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"Screen Shot 2018-10-24 at 09.50.43.png","size":842798,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3375\/Screen%20Shot%202018-10-24%20at%2009.50.43.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3375\/thumbnail\/Screen%20Shot%202018-10-24%20at%2009.50.43.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Screen%20Shot%202018-10-24%20at%2009.50.43.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"}]}

Pobierz
w pliku PDF
Zadaj
pytanie

Lokalizacja miejsca , w którym odbędzie się licytacja

Sąd Rejonowy, Stanisława Kutrzeby, Głogów, Poland

Lokalizacja licytowanego przedmiotu

Kolejowa 19, 59-150 Grębocice, Poland

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Głogowie

Marcin Sobuś

Kancelaria Komornicza, Morcinka 8, Głogów, 67-200 Głogów

tel. 76 833 22 22 / fax. 76 831 32 84

Sygnatura: KM 1716/16

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Głogowie Marcin Sobuś na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 16-11-2018 o godz. 14:00 w budynku Sądu Rejonowego w Głogowie z siedzibą przy Kutrzeby 2, 67-200 Głogów, pokój 219, odbędzie się druga licytacja nieruchomości położonej przy Kolejowa 19, 59-150 Grębocice, dla której SĄD REJONOWY GŁOGÓW V WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze LE1G/00057908/0.
Opis nieruchomości:
prawo własności lokalu mieszkalnego z udziałem w częściach wspólnych budynku i prawie własności gruntu oraz pomieszczenia w budynku gospodarczym. Lokal mieszkalny zlokalizowany jest budynku dwurodzinnym, wybudowanym na działce gruntowej, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 552/2, położony w Grębocicach przy ul. Kolejowej 19. Nieruchomość ta posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Głogowie o numerze LE1G/00057908/0.

Suma oszacowania wynosi 150 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 100 000,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 15 000,00 zł. Zgodnie z art. 962§1 kpc przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Millennium S.A. - Centrum Rozliczeniowe 07 1160 2202 0000 0001 2992 0247.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 16:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów.

Komornik Sądowy

Marcin Sobuś

Zadaj pytanie o przedmiot

Treść
Podaj email: