Licytacja 83/18 z dnia 2018/11/16

Kategoria - Nieruchomość - Grunty, działki

Działka z domem na Podhalu

  • nr księgi wieczystej: NS1Z/00028461/9
  • suma oszacowana: 980633
  • kwota wywołania: -33% 653755,33
  • wadium: 98063,30
  • postęp: 9807,00
  • data i godzina licytacji: 2018/11/16 09:00

Powiadom na przed końcem licytacji.

{"files":[{"name":"Zrzut ekranu 2018-10-24 o 10.21.19.jpg","size":207508,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3376\/Zrzut%20ekranu%202018-10-24%20o%2010.21.19.jpg","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3376\/thumbnail\/Zrzut%20ekranu%202018-10-24%20o%2010.21.19.jpg","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Zrzut%20ekranu%202018-10-24%20o%2010.21.19.jpg&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"Zrzut ekranu 2018-10-24 o 10.21.32.jpg","size":227613,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3376\/Zrzut%20ekranu%202018-10-24%20o%2010.21.32.jpg","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3376\/thumbnail\/Zrzut%20ekranu%202018-10-24%20o%2010.21.32.jpg","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Zrzut%20ekranu%202018-10-24%20o%2010.21.32.jpg&_method=DELETE","deleteType":"POST"}]}

Pobierz
w pliku PDF
Zadaj
pytanie

Lokalizacja miejsca , w którym odbędzie się licytacja

District Court in Zakopane, Gimnazjalna, Zakopane, Polska

Lokalizacja licytowanego przedmiotu

Jaszczurówka, Zakopane, Polska

Szczegóły licytacji
Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Zakopanem

Waldemar Hosiawa

Kancelaria Komornicza, Nowotarska 26 A, Zakopane, 34-500 Zakopane

tel. 182068499 / fax. 182068499

Sygnatura: KM 83/18

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zakopanem Waldemar Hosiawa na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 16-11-2018 o godz. 09:00w budynku Sądu Rejonowego w Zakopanem z siedzibą przy Gimnazjalna 13, 34-500 Zakopane, pokój 228, odbędzie się druga licytacja nieruchomości położonej przy Jaszczurówka , 34-500 Zakopane, dla której SĄD REJONOWY ZAKOPANE V WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCHprowadzi księgę wieczystą o numerze NS1Z/00028461/9.

Nieruchomość poł. w Zakopanem przy ul. Jaszczurówka, objęta KW nr NS1Z/00028461/9 Nieruchomość położona w obr 146 Zakopane, gm. Zakopane, pow. tatrzański ul. Jaszczurówka składa się z działki nr 58/1 o pow. 0,0655 ha, zabud. budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym nr 25H poł. przy ul. Jaszczurówka w I linii zabudowy, obiekt w zabud. wolnostojącej, wybud. na początku XXIw., pow. użytk.179,1m2, stan techniczny ogólnie dobry, standard przeciętny, stolarka okienna drewniana. Ogrzewanie i CW z pieca na gaz. Budynek o konstr.i tradycyjnej murowanej elewacja ocieplona i otynkowana oraz obłożona kamieniem elewacyjnym. Budynek parterowy, z poddaszem dwukondygnacyjnym, niepodpiwniczony. Działka ogrodzona foremna umiarkowanie płaska oraz o niewielkim nachyleniu stoku w kier wsch, na działce nasadzenia zieleni, podjazdy i chodniki z kostki brukowej, drewniana wiata o pow. zabud. 14,5m2. Dojazd bezpośr. dostęp do drogi publ. ul. Jaszczurówka o naw. asfaltowej. Instalacje: elektryczna w tym siła, wod – kan, gazowa, CO i CW z pieca gazowego, odgromowa, oświetleniowa zewn. na elewacji. Nieruchomość objęta jest MPZP Uchwała nr LIX/946/2010 Rady Miasta Zakopane z dnia 9.09.2010r. w sprawie: MPZP dla obszaru urbanistycznego nazwanego PARDAŁOWKA, BALZERA. Nieruchomość poł. jest w przeważającej części w terenie oznaczonym w Planie symbolem MN/MP-25 – tereny zabud. mieszkaniowej jednorodz. i pensjonatowej oraz w pasie przy dr. publ.w terenie ozn. w planie symbolem KDD-04 – tereny dr. publ. klasy dojazdowej. Faktyczny sposób użytkowania: działka nr 58/1 zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym nr 25H w zabudowie wolnostojącej. Zgodnie z aktem notar. Rep A 846/2011 z dnia 28.03.2011r. dot. umowy sprzedaży nieruchom., w którym sprzedający oświadczył, że „działka nr 58/1 zabud. jest legalnie na podstawie dec. adm.– pozwolenia na budowę, wzniesionym w 2002 roku budynkiem mieszkalnym, murowanym, 2,5 kondygnacyjnym o kubaturze 815,6 m.sz i o pow. użytk. 181 m. kw.” brak załączonych do aktu not. dokumentów ani cytowanych pozwoleń na budowę. Dec. znak BUA.III.7331-029/04 wydano dec. dot. przebudowy i przeprowadzenia remontu przedmiotowego budynku – zgłoszono remontu budynku (znak AB.7352/ZAK-430/07). W kolejnych latach wydano prawom. dec. udzielające pozwol. na wykonanie przyłącza gazu do budynku oraz wykonania instal. wewn.(dec.znak AB.6740.121.20015.MDZ) oraz zgłoszono zakończenie prac (w kwietniu 2015r.). Przyłącz do sieci elektroenergetycznej (znak AB.7352/ZAK-428/06). Budynek mieszkalny wzniesiony w około 2002r. na terenach obj. w tej dacie zapisami ogólnego MPZP m. Zakopane – działka nr 58/1 była położona w terenach zieleni nieurządzonej lub urządzonej częściowo (bez prawa zabudowy). Obecnie szacowana nieruchom.obj. MPZP dla obszaru Pardałówka, Balzera zgodnie z którym, poł. jest w t. zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i pensjonatowej oraz w t. dróg publicznych dojazdowych. Budynek mieszkalny spełnia konieczne parametry do legalizacji w obecnie obowiązującym MPZT. Nie da się wykluczyć, że przedmiotowy budynek nie został wzniesiony w oparciu o prawomocną dec. pozwolenia na budowę i wymagać on może dalszej legalizacji. Wg informacji uzyskanych w Nadzorze Budowlanych oraz w wydziale Architektury brak jest decyzji pozwolenia na budowę budynku mieszkalnego poza powołanymi wyżej decyzjami dot. wykonania przyłączy sieci elektroenergetycznej i gazowej oraz decyzji zatwierdzającej remont i przebudowę budynku. W celu zalegalizowania obiektu niezbędnym jest wykonanie projektu budowlanego wraz z inwentaryzacją celem uzyskania pozwolenia na budowę. Dodatkowo opłata legalizacyjna dla budynku mieszkalnego wnoszona do stosownego urzędu wynosi 50 000 zł. Na 14 dni przed terminem licytacji wolno oglądać nieruchomość w następującym terminie: 05.11.2018 r. od godz. 10:00 do godz: 11:00 ( zamiar oglądania nieruchom. należy zgłosić w kancelarii 3 dni przed wyzn. terminem).

Suma oszacowania wynosi 980 633,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 653 755,33 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 98 063,30 zł. Zgodnie z art. 962 kpc przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyc rękojmię najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PEKAO S.A. 43 1240 5165 1111 0000 5223 8530.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. Pełnomocnictwo do udziału w przetargu o którym mowa w art. 977 kpc ma charakter szczególny do dokonania określonej czynności i winno wskazywać konkretny przetarg, w którym dana osoba ma wziąć udział.

 

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją zainteresowani mogą przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Zakopanem ul. Gimnazjalna 13.

Operat szacunkowy nieruchomości do wglądu w kancelarii komornika po wcześniejszym umówieniu terminu.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Komornik Sądowy

Waldemar Hosiawa

Zadaj pytanie o przedmiot

Treść
Podaj email: