Licytacja 1117/14 z dnia 2018/11/20

Kategoria - Nieruchomość - Grunty, działki

Udział 3/4 w działce z domem w centrum Turku

  • nr księgi wieczystej: KN1T/00009113/7
  • suma oszacowana: 283500
  • kwota wywołania: -25% 212625,00
  • wadium: 28350,00
  • postęp: 2835,00
  • data i godzina licytacji: 2018/11/20 13:45

Powiadom na przed końcem licytacji.

{"files":[{"name":"Zrzut ekranu 2018-10-24 o 10.59.39.jpg","size":155003,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3381\/Zrzut%20ekranu%202018-10-24%20o%2010.59.39.jpg","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3381\/thumbnail\/Zrzut%20ekranu%202018-10-24%20o%2010.59.39.jpg","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Zrzut%20ekranu%202018-10-24%20o%2010.59.39.jpg&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"Zrzut ekranu 2018-10-24 o 10.59.55.jpg","size":166207,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3381\/Zrzut%20ekranu%202018-10-24%20o%2010.59.55.jpg","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3381\/thumbnail\/Zrzut%20ekranu%202018-10-24%20o%2010.59.55.jpg","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Zrzut%20ekranu%202018-10-24%20o%2010.59.55.jpg&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"Zrzut ekranu 2018-10-24 o 11.00.06.jpg","size":176516,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3381\/Zrzut%20ekranu%202018-10-24%20o%2011.00.06.jpg","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3381\/thumbnail\/Zrzut%20ekranu%202018-10-24%20o%2011.00.06.jpg","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Zrzut%20ekranu%202018-10-24%20o%2011.00.06.jpg&_method=DELETE","deleteType":"POST"}]}

Pobierz
w pliku PDF
Zadaj
pytanie

Lokalizacja miejsca , w którym odbędzie się licytacja

Sąd Rejonowy, Legionów Polskich, Turek, Polska

Lokalizacja licytowanego przedmiotu

3 Maja 16b, Turek, Polska

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Turku

Tadeusz Malesza

Kancelaria Komornicza, ul. Gorzelniana 1, Turek, 62-700 Turek

tel. 63 214 12 41 / fax. 63 278 43 64

Sygnatura: Km 1117/14

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Turku Tadeusz Malesza na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 20-11-2018 o godz. 13:45 w budynku Sądu Rejonowego w Turku z siedzibą przy ul. Legionów Polskich 4, 62-700 Turek, pokój 19, odbędzie się pierwsza licytacja ułamkowej części nieruchomości położonej przy , 62-700 Turek, dla której Sąd Rejonowy w Turku Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KN1T/00009113/7.


Opis nieruchomości:
3/4 części nieruchomości gruntowej oznaczonej nr działki 123 o pow. 0,0587 ha. Nieruchomość położona w Turku przy ul. 3go Maja 16 b Przedmiotowa nieruchomość położona jest w strefie śródmiejskiej miasta Turek przy drodze o nawierzchni asfaltowej w bliskiej odległości od centrum miasta, urzędów, banków i innych budynków użyteczności publicznej. W bezpośrednim sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i wielorodzinnej oraz terenów oświatowych.. Zabudowana budynkiem mieszkalnym w zabudowie bliźniaczej o pow. użytkowej około 114 metrów 2 oraz budynkiem gospodarczo-garażowym o pow. użytkowej 43,70 m2 usytuowany w zabudowie bliźniaczej , przylegającym do budynku gospodarczego na sąsiedniej nieruchomości od strony południowej. Nieruchomość ogrodzona. . Dojazd do garażu z ulicy oraz plac przed budynkami utwardzony jest kostka brukową. W obrębie nieruchomości występują liczne nasadzenia drzew i krzewów ozdobnych oraz strzyżony trawnik. Nieruchomość wyposażona jest w przyłącze energii elektrycznej oświetleniowej i siły, ciepłownicze i wodno-kanalizacyjne podłącze do sieci miejskiej. Wyposażenie w urządzenia infrastruktury technicznej : droga o nawierzchni asfaltowej, energia elektryczna, wodociągowa, kanalizacja sanitarna i deszczowa, linia teletechniczna. Kształt działki regularny, wąski i wydłużony, usytuowana jest na terenie płaskim z bezpośrednim dostępem do drogi publicznej. Przeznaczenie w planie miejscowym: teren zabudowy mieszkaniowej z dostępnością do usług nieuciążliwych.

Suma oszacowania wynosi 283 500,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 212 625,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 28 350,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA O. Centrum w Kole 03 1020 2762 0000 1802 0026 8243. Rękojmia powinna być złożona najpóźniej na dzień przed licytacją.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 11:00oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Turku mieszczącym się pod adresem: ul. Legionów Polskich 4, Turek, 62-700 Turek.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy

Tadeusz Malesza

Zadaj pytanie o przedmiot

Treść
Podaj email: