Licytacja 1641/15 z dnia 2018/11/21

Kategoria - Nieruchomość - Lokal mieszkalny

Mieszkanie w Olsztynie

  • nr księgi wieczystej: OL1O/00129692/0
  • suma oszacowana: 165100
  • kwota wywołania: -25% 123825,00
  • wadium: 16510,00
  • postęp: 1651,00
  • data i godzina licytacji: 2018/11/21 14:30

Powiadom na przed końcem licytacji.

{"files":[{"name":"S_1198_1_PGNH-H(01).jpg","size":331040,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3386\/S_1198_1_PGNH-H%2801%29.jpg","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3386\/thumbnail\/S_1198_1_PGNH-H%2801%29.jpg","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=S_1198_1_PGNH-H%2801%29.jpg&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"S_1198_1_PGNH-H.jpg","size":299207,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3386\/S_1198_1_PGNH-H.jpg","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3386\/thumbnail\/S_1198_1_PGNH-H.jpg","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=S_1198_1_PGNH-H.jpg&_method=DELETE","deleteType":"POST"}]}

Pobierz
w pliku PDF
Zadaj
pytanie

Lokalizacja miejsca , w którym odbędzie się licytacja

Sąd Rejonowy IX Wydział Karny W Olsztynie, Erwina Kruka, Olsztyn, Polska

Lokalizacja licytowanego przedmiotu

Ludwiki Stramkowskiej 2a/10, Olsztyn, Polska

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Olsztynie

Konrad Ślusarczyk

Kancelaria Komornicza, ul. Kopernika 1/21, Olsztyn, 10-510 Olsztyn

tel. 895352581 / fax.

Sygnatura: Km 1641/15

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Olsztynie Konrad Ślusarczyk na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 21-11-2018 o godz. 14:30 w budynku Sądu Rejonowego w Olsztynie z siedzibą przy Dąbrowszczaków 44, 10-543 Olsztyn, pokój 324, odbędzie się pierwsza licytacja spółdzielczego lokalu mieszkalnego położonego przy ul.Stramkowskiej Ludwiki 2A/20, 10-689 Olsztyn, dla którego Sąd Rejonowy W Olsztynie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze OL1O/00129692/0.

Suma oszacowania wynosi 165 100,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 123 825,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 16 510,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP SA O Olsztyn 14102035410000510200143925.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy

Konrad Ślusarczyk

Zadaj pytanie o przedmiot

Treść
Podaj email: