Licytacja 455/16 z dnia 2018/11/22

Kategoria - Nieruchomość - Grunty, działki

Dom w Chocianowie koło Lubina

  • nr księgi wieczystej: LE1U/00031903/0
  • suma oszacowana: 668000
  • kwota wywołania: -25% 501000,00
  • wadium: 66800,00
  • postęp: 6680,00
  • data i godzina licytacji: 2018/11/22 14:45

Powiadom na przed końcem licytacji.

{"files":[{"name":"Screen Shot 2018-10-24 at 12.22.02.png","size":668766,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3389\/Screen%20Shot%202018-10-24%20at%2012.22.02.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3389\/thumbnail\/Screen%20Shot%202018-10-24%20at%2012.22.02.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Screen%20Shot%202018-10-24%20at%2012.22.02.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"Screen Shot 2018-10-24 at 12.22.15.png","size":670084,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3389\/Screen%20Shot%202018-10-24%20at%2012.22.15.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3389\/thumbnail\/Screen%20Shot%202018-10-24%20at%2012.22.15.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Screen%20Shot%202018-10-24%20at%2012.22.15.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"}]}

Pobierz
w pliku PDF
Zadaj
pytanie

Lokalizacja miejsca , w którym odbędzie się licytacja

Sąd Rejonowy, Wrocławska, Lubin, Poland

Lokalizacja licytowanego przedmiotu

Chocianów ul. Szprotawskiej 23

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Lubinie

Konrad Klemaszewski

Kancelaria Komornicza, Armii Krajowej 14A, 59-300 Lubin

tel. 768464787 / fax.

Sygnatura: KM 455/16

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lubinie Konrad Klemaszewski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 22-11-2018 o godz. 14:45 w budynku Sądu Rejonowego w Lubinie z siedzibą przy Wrocławska 3, 59-300 Lubin, pokój I, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej przy Szprotawska 23, 59-140 Chocianów, dla której Sąd Rejonowy w Lubinie prowadzi księgę wieczystą o numerze LE1U/00031903/0.
Opis nieruchomości:
Przedmiotem licytacji jest nieruchomość stanowiąca działkę gruntu nr 339/7 o powierzchni 1561 m2 (0,1561 ha) zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym wraz z częścią usługową położona przy ul. Szprotawskiej 23 w obrębie nr 1 miasta Chocianów, powiecie polkowickim, województwie dolnośląskim. W granicach działki nr 339/7 posadowiony jest budynek mieszkalny jednorodzinny z częścią usługową, dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony, w zabudowie wolnostojącej. Budynek mieszkalno - usługowy stanowi obiekt dwukondygnacyjny w którym na parterze zlokalizowana jest część usługowa, natomiast na piętrze część mieszkalna. Budynek wybudowany w roku 1975 w technologii tradycyjnej. Stan rzeczywisty działki nr 339/7 niezgodny z danymi zawartymi w katastrze w zakresie oznaczeń geodezyjnych. W operacie ewidencji gruntów i budynków nie zmieniono oznaczenia budynku mieszkalno - usługowego oraz rodzaju użytków (z Ba - teren przemysłowy na Bi - teren zabudowy inny). Również na mapie zasadniczej stan prawny jest niezgodny ze stanem faktycznym w zakresie oznaczenia budynków i rodzaju użytku gruntowego. Zapisy w KW w zakresie sposobu korzystania niezgodne ze stanem faktycznym. Suma oszacowania nieruchomości KW LE1U/00031903/0 wynosi 668 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 501 000,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 66 800,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Millennium SA Millennium - Centrum Rozliczeniowe 22116022020000000146873928 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Nieruchomość można oglądać w dniu 07-11-2018r. o godz. 09:00 po uprzednim uzgodnieniu z komornikiem. Operat szacunkowy można przeglądać w kancelarii komornika od poniedziałku do piątku w godzinach od 07:30 do 15:30.

Suma oszacowania wynosi 668 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 501 000,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 66 800,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Millennium S.A. Millennium - Centrum Rozliczeniowe 22116022020000000146873928.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w następujących terminach:

 

DATA OGLĘDZIN GODZINY OGLĘDZIN
07.11.2018 09:00 - 09:30
oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy

Konrad Klemaszewski

Zadaj pytanie o przedmiot

Treść
Podaj email: