Licytacja 1662/17 z dnia 2018/11/23

Kategoria - Nieruchomość - Ułamkowa część nieruchomości

Udział w zabudowanej działce pod Koszalinem

  • nr księgi wieczystej: KO1K/00058376/1
  • suma oszacowana: 60700
  • kwota wywołania: -25% 45525,00
  • wadium: 6070,00
  • postęp: 607,00
  • data i godzina licytacji: 2018/11/23 09:00

Powiadom na przed końcem licytacji.

{"files":[{"name":"Zrzut ekranu 2018-10-24 o 12.20.55.jpg","size":85095,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3390\/Zrzut%20ekranu%202018-10-24%20o%2012.20.55.jpg","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3390\/thumbnail\/Zrzut%20ekranu%202018-10-24%20o%2012.20.55.jpg","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Zrzut%20ekranu%202018-10-24%20o%2012.20.55.jpg&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"Zrzut ekranu 2018-10-24 o 12.30.31.jpg","size":172242,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3390\/Zrzut%20ekranu%202018-10-24%20o%2012.30.31.jpg","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3390\/thumbnail\/Zrzut%20ekranu%202018-10-24%20o%2012.30.31.jpg","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Zrzut%20ekranu%202018-10-24%20o%2012.30.31.jpg&_method=DELETE","deleteType":"POST"}]}

Pobierz
w pliku PDF
Zadaj
pytanie

Lokalizacja miejsca , w którym odbędzie się licytacja

Sąd Rejonowy, Władysława Andersa, Koszalin, Polska

Lokalizacja licytowanego przedmiotu

Biesiekierz 17, Polska

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Koszalinie

Sylwia Szczepaniak

Kancelaria Komornicza, Głowackiego 6, Koszalin, 75-402 Koszalin

tel. 94 346 35 58 / fax. 94 346 35 58

Sygnatura: Km 1662/17

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Koszalinie Sylwia Szczepaniak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 23-11-2018 o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Koszalinie z siedzibą przy Gen.Andersa 34, 75-950 Koszalin, pokój 14, odbędzie się pierwsza licytacja ułamkowej części nieruchomości położonej przy ,Biesiekierz 17, 76-039 Biesiekierz, dla której Sąd Rejonowy VI Wydz.Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KO1K/00058376/1.

Suma oszacowania wynosi 60 700,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 45 525,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 6 070,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Kredyt Bank SA 55150010961210900301450000.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy

Sylwia Szczepaniak

Zadaj pytanie o przedmiot

Treść
Podaj email: