Licytacja 2403/17 z dnia 2018/11/23

Kategoria - Nieruchomość - Grunty, działki

Działka w Wólce Kosowskiej koło Piaseczna

  • nr księgi wieczystej: WA1I/00012554/5
  • suma oszacowana: 153900
  • kwota wywołania: -25% 115425,00
  • wadium: 15390,00
  • postęp: 1539,00
  • data i godzina licytacji: 2018/11/23 15:00

Powiadom na przed końcem licytacji.

{"files":[{"name":"Screen Shot 2018-10-24 at 12.39.24.png","size":797170,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3391\/Screen%20Shot%202018-10-24%20at%2012.39.24.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3391\/thumbnail\/Screen%20Shot%202018-10-24%20at%2012.39.24.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Screen%20Shot%202018-10-24%20at%2012.39.24.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"Screen Shot 2018-10-24 at 12.39.36.png","size":885418,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3391\/Screen%20Shot%202018-10-24%20at%2012.39.36.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3391\/thumbnail\/Screen%20Shot%202018-10-24%20at%2012.39.36.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Screen%20Shot%202018-10-24%20at%2012.39.36.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"Screen Shot 2018-10-24 at 12.39.47.png","size":780727,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3391\/Screen%20Shot%202018-10-24%20at%2012.39.47.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3391\/thumbnail\/Screen%20Shot%202018-10-24%20at%2012.39.47.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Screen%20Shot%202018-10-24%20at%2012.39.47.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"}]}

Pobierz
w pliku PDF
Zadaj
pytanie

Lokalizacja miejsca , w którym odbędzie się licytacja

Sąd Rejonowy w Piasecznie, Tadeusza Kościuszki, Piaseczno, Poland

Lokalizacja licytowanego przedmiotu

ul. Krótka , 05-552 Wólka Kosowska

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Piasecznie

Piotr Cabaj

Kancelaria Komornicza, Sportowa 17a, Góra Kalwaria, 05-530 Góra Kalwaria

tel. 226210063 / fax. 227178525

Sygnatura: Km 2403/17

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Piasecznie Piotr Cabaj na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 23-11-2018 o godz. 15:00 w budynku Sądu Rejonowego w Piasecznie z siedzibą przy Tadeusza Kościuszki 14, 05-500 Piaseczno , pokój 201, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej przy ul. Krótka , 05-552 Wólka Kosowska, dla której Sąd Rejonowy w Piasecznie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WA1I/00012554/5.
Opis nieruchomości:
Przedmiotem licytacji jest nieruchomość gruntowa -oznaczona w ewidencji gruntów jako działka ewidencyjna nr 81/4 o pow. 1846 m.kw. w obrębie 0031 Wólka Kosowska. Działka ma kształt zbliżony do trapezu o średniej długości około 50 m i średniej szerokości około 37 m.Nieruchomość jest częściowo ogrodzona siatką stalową w przeciętnym stanie technicznym. Powierzchnia działki jest płaska, bez znaczących nierówności, porośnięta trawą, chwastami oraz drzewami i krzewami. W środkowej części działki znajdują się ruiny budynku o nieustalonej funkcji o pow. zabudowy 42,30 m.kw. Na działce znajduje się również piwnica z cegły i betonu, częściowo zagłębiona w ziemi, w złym stanie technicznym. Na podstawie mapy zasadniczej stwierdza się, że działka jest uzbrojona w przyłącze do sieci wodociągowej. Przez środek działki przebiega napowietrzna linia energetyczna niskiego napięcia. Działka jest zaniedbana, wymaga uporządkowania.

Suma oszacowania wynosi 153 900,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 115 425,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 15 390,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP S.A. 41 10201097 0000 7202 0131 6512.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 17:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Piasecznie mieszczącym się pod adresem: Tadeusza Kościuszki 14, Piaseczno, 05-500 Piaseczno .

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy

Piotr Cabaj

Zadaj pytanie o przedmiot

Treść
Podaj email: