Licytacja 1943/17 z dnia 2018/11/26

Kategoria - Nieruchomość - Grunty, działki

Działka z budynkiem mieszkalno-usługowym w Jeleniej Górze

  • nr księgi wieczystej: JG1J/00020921/6
  • suma oszacowana: 586000
  • kwota wywołania: -25% 439500,00
  • wadium: 58600,00
  • postęp: 5860,00
  • data i godzina licytacji: 2018/11/26 09:00

Powiadom na przed końcem licytacji.

{"files":[{"name":"Zrzut ekranu 2018-10-24 o 12.50.20.jpg","size":198665,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3392\/Zrzut%20ekranu%202018-10-24%20o%2012.50.20.jpg","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3392\/thumbnail\/Zrzut%20ekranu%202018-10-24%20o%2012.50.20.jpg","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Zrzut%20ekranu%202018-10-24%20o%2012.50.20.jpg&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"Zrzut ekranu 2018-10-24 o 12.50.35.jpg","size":48714,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3392\/Zrzut%20ekranu%202018-10-24%20o%2012.50.35.jpg","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3392\/thumbnail\/Zrzut%20ekranu%202018-10-24%20o%2012.50.35.jpg","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Zrzut%20ekranu%202018-10-24%20o%2012.50.35.jpg&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"Zrzut ekranu 2018-10-24 o 12.50.43.jpg","size":35700,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3392\/Zrzut%20ekranu%202018-10-24%20o%2012.50.43.jpg","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3392\/thumbnail\/Zrzut%20ekranu%202018-10-24%20o%2012.50.43.jpg","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Zrzut%20ekranu%202018-10-24%20o%2012.50.43.jpg&_method=DELETE","deleteType":"POST"}]}

Pobierz
w pliku PDF
Zadaj
pytanie

Lokalizacja miejsca , w którym odbędzie się licytacja

Sąd Okręgowy, aleja Wojska Polskiego, Jelenia Góra, Polska

Lokalizacja licytowanego przedmiotu

Grochowiaka 12, Jelenia Góra, Polska

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze Jerzy Wydro
Kancelaria Komornicza w Jeleniej Górze
Kancelaria Komornicza 58-500 Jelenia Góra, ul. Artura Grottgera 15/2
tel.: 75 76 460 50, fax: 75 76 460 50, www.licytacje.komornik.pl, email: jelenia.gora3@komornik.pl,
konto: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Jeleniej Górze 27102021240000810200754069
Sygn. akt Km 1943/17 1900/17 2272/13
Jelenia Góra, dnia 2018-09-07
W odpowiedzi podać: sygn. akt Km 1943/17.


O B W I E S Z C Z E N I E


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze Jerzy Wydro zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 26.11.2018 r. o godz.9/00 w Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze przy ul. Adama Mickiewicza 21
w sali nr 118 odbędzie się


I L I C Y T A C J A N I E R U C H O M O Ś C I


Przedmiotem licytacji jest nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem mieszkalno-usługowym, trzykondygnacyjnym o ogólnej powierzchni 400,02 m2 / część usługowa ( prowadzona była działalność w zakresie piekarstwa ) posiada powierzchnię 233,00 m2, część mieszkalna posiada powierzchnię 167,02 m2/ położona jest w Jeleniej Górze, St. Grochowiaka 12, objęta jest księgą wieczystą w Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze nr JG1J/00020921/6. 


Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 586.000,00 zł.
Cena wywołania wynosi trzy czwarte wartości oszacowania, tj. kwotę 439.500,00 zł.


Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. 58.600,00 zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub na rachunek bankowy komornika w PKO BP S.A. O. Jelenia Góra nr 27 1020 2124 0000 8102 0075 4069. Przez złożenie rękojmi na rachunek bankowy rozumie się jej wpływ na rachunek komornika.
Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją, operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w Kancelarii Komornika, a na trzy dnia przed licytacją akta zostaną przekazane do Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze Wydział I Cywilny.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.
Komornik
Jerzy Wydro

 

POUCZENIE
Zgodnie z treścią przepisu art. 767 k.p.c. na czynności komornika przysługuje skarga, którą wnosi się do komornika sądowego. Skargę można wnieść w terminie tygodnia od daty zawiadomienia o dokonaniu czynności. Skarga na czynność komornika powinna czynić zadość wymaganiom pisma procesowego oraz określać zaskarżoną czynność lub czynność, której zaniechano, jak również wniosek o zmianę, uchylenie lub dokonanie czynności wraz z uzasadnieniem (art. 767§ 3 k.p.c.). Skarga nie przysługuje na zarządzenie komornika o wezwaniu do usunięcia braków pisma, na zawiadomienie o terminie czynności oraz na uiszczenie przez komornika podatku od towarów i usług (art. 767 § 1¹ k.p.c.).

Zadaj pytanie o przedmiot

Treść
Podaj email: