Licytacja 530/12 z dnia 2018/11/29

Kategoria - Nieruchomość - Grunty, działki

Działka z domem pod Rzeszowem

  • nr księgi wieczystej: RZ2Z/00027467/9
  • suma oszacowana: 735300
  • kwota wywołania: -33% 490200,00
  • wadium: 73530,00
  • postęp: 7353,00
  • data i godzina licytacji: 2018/11/29 09:00

Powiadom na przed końcem licytacji.

{"files":[{"name":"Zrzut ekranu 2018-10-24 o 14.43.32.jpg","size":137772,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3396\/Zrzut%20ekranu%202018-10-24%20o%2014.43.32.jpg","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3396\/thumbnail\/Zrzut%20ekranu%202018-10-24%20o%2014.43.32.jpg","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Zrzut%20ekranu%202018-10-24%20o%2014.43.32.jpg&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"Zrzut ekranu 2018-10-24 o 14.43.48.jpg","size":182321,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3396\/Zrzut%20ekranu%202018-10-24%20o%2014.43.48.jpg","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3396\/thumbnail\/Zrzut%20ekranu%202018-10-24%20o%2014.43.48.jpg","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Zrzut%20ekranu%202018-10-24%20o%2014.43.48.jpg&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"Zrzut ekranu 2018-10-24 o 14.44.05.jpg","size":169499,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3396\/Zrzut%20ekranu%202018-10-24%20o%2014.44.05.jpg","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3396\/thumbnail\/Zrzut%20ekranu%202018-10-24%20o%2014.44.05.jpg","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Zrzut%20ekranu%202018-10-24%20o%2014.44.05.jpg&_method=DELETE","deleteType":"POST"}]}

Pobierz
w pliku PDF
Zadaj
pytanie

Lokalizacja miejsca , w którym odbędzie się licytacja

Sąd Rejonowy, Generała Józefa Kustronia, Rzeszów, Polska

Lokalizacja licytowanego przedmiotu

Leśna, Tyczyn, Polska

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Rzeszowie

Jurek Łach

Kancelaria Komornicza, Słowackiego 24, Rzeszów, 35-060 Rzeszów

tel. 17 783 78 84 / fax. 17 852 99 28

Sygnatura: KM 530/12


OBWIESZCZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rzeszowie Jurek Łach na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc zawiadamia, że w dniu 29.11.2018r. o godz. 9:00 w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie, Sekcja d/s Egzekucyjnych, Rzeszów ul. Kustronia 4 - sala nr 6 odbędzie się:
D R U G A L I C Y T A C J A
nieruchomości położonej w Tyczynie, ul. Leśna, oznaczonej jako działki o nr: 1848/7, 1855/5, 1855/6 o łącznej pow. 1.440 m2 zabudowane domem jednorodzinnym o pow. użytkowej 158,3 m2, posiadająca założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Tyczynie nr RZ2Z/00027467/9.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 735.300,00zł.
Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi: dwie trzecie wartości oszacowania tj. kwotę: 490.200,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania tj. 73.530,00 zł, najpóźniej do momentu rozpoczęcia licytacji na konto komornika nr 44 1020 4391 0000 6602 0004 6979 w Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1w Rzeszowie z okazaniem potwierdzonego przelewu lub w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu.
Nieruchomość można oglądać na dwa tygodnie przed licytacją zaś operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.
Organy gmin, urzędów skarbowych i ubezpieczeń społecznych wzywa się, stosownie do art. 954 kpc, aby najpóźniej w terminie licytacji zgłosiły komornikowi zestawienie podatków i innych danin publicznych, należnych do dnia licytacji.
Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów.

 

 

Komornik Sądowy


Jurek Łach

Zadaj pytanie o przedmiot

Treść
Podaj email: